Black Mamba
UMgobha onzima

© Roger de la Harpe

Igama

Umgobha onzima nofana ojayelekileko womlomo onzima (Black Mamba, Common or Black-mouthed Mamba) [Dendroaspis polylepis]

Iimbalobalo ngepilwayo ezirhunyeziweko

Isigaba - Reptilia
Irhemo / umhlobo - Squamata
Umndenazo - Elapidae
Ubude besikazi - 2 530 mm
Ubude beduna - 2 330 mm

Ihlathululo

Umgobha lo uyinyoka ekulu, emumuda onqophileko nomatsikana, kuthi ihloko ibenesakhiwo esifana nekasi lomgcwabo kanye nesikhumba esitjhelelako nofana esithambileko. Umhlanayo ufana woke ngombala otshehla okumthuthu nofana okufipheleko waqarheka ngozotho, kodwana inyoka le ayisinzimba njengombana igama layo litjho; amathumbu wona anombala ohlaza satjani okuvangene nomlotha okumthuthu, kesinye isikhathi ibanamabala nofana amacatjhazana, kuthi umlomayo ubenomuda onzima.

Ukusabalala nokwabeka kwazo

Imigobha le itholakala eencenyeni zetlhagwini yeenarhakazni ezincani (nokho azitholakali emarhalawumbeni), zitholakala ukuyela magega neligu la-KwaZulu-Natal ukuyela e-Port St. Johns nakezinye iindawo, ukuyokufika enarheni ye-Senegal kanye ne-Somalia.

Ukuhlangana neduna nokubekelisa

Zibekela amaqanda alisumi nambili ukuyela kalisumi nekhomba emigodini yomuhlwa, nakeminye. Ziqoqosea ngemva kwamalanga amasumi abunane ukuyela kamasumi alithoba; kanti-ke ukukhula kwamadzinyanazo kumsinya khulu, inyoka ikghona ukufinyelela isilinganiso sobude obungaba mamilimitha aziinkulungana embili (2 000 mm) ngonyakazo wokuthoma wobudala.

Itjhefu (yeenyoka)

Itjhefazo ibizwa i-neurotoxic kanye ne-cardiotoxic (ekuyitjhefu eyingozi khulu esikhumbeni), ibalelwa emamiligremuni alikhulu ukuyela kamakhulu amane (100-400mg); kuthi eyi-10-15 mg ibenobungozi obukhulu ebantwini.

Ukudla / idayethi

Inyoka le iphila ngokudla amadzinyana weenyoni kanye neenlwanyana ezincani zomhlobo omunyisako ezifana namakhondlo kanye neembila.