Baboon
Imfene

© Roger de la Harpe

Libito

Imfene [Papio sp.]

Kudla letikudlako

Imfene yincenye yemndeni wetingobiyabe netimfene letatiwa ngekutsi tihlakaniphile letibukeka ungatsi tinja nawubuka buso bato kantsi futsi tinkhulu, tinja letihloniphekile. Timfene nguletilwane letidla titselo nenyama, tidla emanwabu, tinyoni kanye nemacandza ato. Tivamile kubulala tinyamatane letisandza kutalwa nemazinyane eNgwe. Imfene lenkhulu lemphunga nalokunsundvu ivama kudla noma nguyiphi indzawo yesihlahla. Tidla tjani, inhlanyelo, tihlahla, emagumence, emakhowe, titselo, emacandza kanye netilwanyana letincane linjengetintsetse, tibungu, tinyoni, emanwabu, bese futsi tivamile kancane kubulala tiphindze tidle tikhumba leticinile nebantfwana betinyamatane.

Lapho titfolakala khona

Timfene tihlala emahlatsini, ehlandzeni lelingakomi kakhulu nase tintsabeni letingase Drakensberg. Ticitsa sikhatsi sato lesiningi phansi emhlabeni. Sikhatsi letigibela sihlahla ngaso ngulapho natibalekela tilwane letitingoti, noma natiyokudla noma nasetiyolala kusihlwa. Tingaphindze ticitse busuku bato emagaleni lamadze. Bantfwana betimfene bavamile kugibela tihlahla mabayodla bodvwana. Timbili tinhlobo tetimfene la eAfrika, kunalemfene lenkhulu lemphunga nalokunsundvu letfolakala eNingizimu Afrika naleMtfubi yase Mphumalanga neAfrika.