iSimangaliso Wetland Park

© Roger de la Harpe

Sešupo sa iSimangaliso

Phaka ya Westland e ka ba e le gore ke lefelo le tee fela mo lefaseng ka bophara mo naga ya lefase ya seamuši kgalekgale (tšhukudu) le phoofolo ye kgolo mo lefaseng (tlou) e abelana tikologo le hlhapi ya kgalekgale (Coelacanth) le seamuši sa mawatle se segolo mo lefaseng (leruarua).
- Nelson Mandela
Cape vidal mo iSimangaliso Wetland Park ke mokgatlo wa KwaZulu-Natal. Go fa sethokgwa sa moswananoši, lebopo le kopano ya toropo, ke mmamoratwa wa lapa.
iSimangaliso Wetland Park e be e begilwe bjalo ka karolo ya mathomo la Afrika Borwa la lefelo la Bohwa la Lefase ka 1999 mo le lemogwa mohola wa lefase ka bophara ka tlhago ya lona ye botse, diphedi tša tlhago tše bohlokwa le lefelo le bohlokwa kudu la tshepedišo ya tlhago.
Phaka ye, ya dihektare tše 332,000 e na le ditsepedišo tše kgolo tše tharo tša letsha, tše seswai di kgokaganya tikologo, mokgwa wa go rea dihlapi wa setšo, mengwaga te 700-year-old le bontši bja di swamp tša dithokgwa tše šetšego tša Afrika Borwa, karolo ye kgolo ya Afrika ya tshepedišo ya estuari, mehuta ya dinonyana ye 526 le lebopo ya meboto ya mengwaga ye 25,000.
Phaka e laolwa ke taolo ya iSimangaliso Wetland Park ka tirišano le Ezemvelo KZN yeo e laolago dikarolo tša go fapafapana tša boeti le ntlha ya pabalelo ya tlhago, gammogo le bakgathatema ba bangwe ba tikologo, go swana le setšhaba sa Bahangazi, badudi ba nageng ya setlogo ya bohlabela. Ke peakanyo ye raraganego yeo e nyakago go tekatekano magareng ga pabalelo le mehola ya ditšhaba tša tikologo. Ka fao, ke sešupo seo se laetšago gore go tla ba lr diphaka tša kae mo Afrika Borwa ka moso.
Tlhabollo ya iSimangaliso e tšwela pele. Dihektare tše fetago 14,000 tša kgwebo ya di bjalo di tlošitšwego gomme naga e kaonafaditšwe. Mehuta ya diphoofolo go swana le ditlou, tšhukudu tša mmala wo montsho le wo mošweu, nare, lepogo, le dimpša tša di bušitšwe.
iSimangaliso e ra gore ‘mohlolo le semaka’ ka SeZulu. Ga go boima go bona gore ke ka lebaka la eng.

Translated by Lebogang Sewela

iSimangaliso Wetland le Ditshela

Yeo re be re e tseba bjalo ka KwaZulu-Natal's Greater St Lucia Wetland Park e ile ya fetelwa leina, ya bitšwa iSimangaliso ‘lefelo la mohlolo',...more

iSimangaliso Wetland Park Loo Le Ponagalo

Mziki Hiking Trails’ ke ntlwana ya go robala mo iSimangaliso Wetland Park e agilwe bjalo ka temogo le radar post ke U-boat-hunting Catalina squadron, go na fa, mo nakong ya WWII....more

Lefelo la Bohwa la Lefase la iSimangaliso

Toropokgolo ya St Lucia Wetland Park, bjale ke iSimangaliso Wetland Park, e begilwe bjalo ka lefelo la Bohwa la Lefase ka 1999....more