Ye iSimangaliso Wetlands Iphaga

© Roger de la Harpe

ISimangaliso Nawuyiqalileko

“I-Wetland Park, ngiyi yodwa indawo ephasini lapha iinlwane ezinoboya zephasini zakade (abobhejani) kanye nelwane ezidala zephasini ezikulu (iindlovu) lapha zihlala khona ngokwabelana ihlathi, nalapha kunemfesi zakade ephasini (i-coelacanth) kanye nenlwane zakade zemadamini ezikhulu (i-whale)” - Nelson Mandela.
I-Cape Vidal eliseSimangaliso Wetland Park ekuliziko elisesifundeni saKwaZulu-Natal. Eliletha ihlathi elingakajwayeleki, ulwandle kanye nehlanganisela yakho kokubili, ithandwa mindeni khulu.
ISimangaliso Wetland Park kwamenyezelwa bona yindawo yokuthoma yamagugu eSewula Africa ngonyaka ka-1999 begodu yaziwa ephasini loke njengendawo ehle ngokwemvello, ene-Biodersity eqakathekileko nekuyindawo yebhawoloji.
Iphaga ema-hectare ayi-332,000 imumethe amadamu amakhulu amathathu, lapha imfesi sele zithiywe iminyaka engaphezu kweyi-700, nekuyindawo enemihlobo yonke yenlwane zemanzini ekulu kunazo zoke e-Africa, inenyoni eziyi-526, nehlabathi yenlwandle eneminyaka eyi-25,000 ubudala.
Iphaga le itlhogonyelwa baphathi beSimangaliso ngokuhlanganyela nebe Ezemvelo KZN ebenzela umsebenzi yamaphepha eyahlukahlukeneko begodu babatlhogomelela nephaga le, kanye nabanye akubalwa hlangana umphakathi, okubabantu egade bahlala endaweni le.
Ukuthuthuka kweSimangaliso kusaragela phambili. Sele kususwe i-14,000 yama-hectare wentjalo ezitjalwe ngehloso yokobana kurhwetjwe ngazo inarha leyo yalungiswa. Iinlwane zomango ezifana nendlovu, ubhejani omhlophe nonzima, ingwe mabala kanye nezinja zomango sele zibuyiselwe ehlathini. Ibizo iSimangaliso litlhadlhula bona umkariso mraro nekulibizo eliyifaneleko indawo le.

Translated by Busisiwe Skhosana

iSimangaliso Wetland kanye Nemilambo

Indawo egade siyazi nge-St. Lucia Wetland Park esesifundeni saKwaZulu-Natal sele itjhugululwe ibizo ngokomthetho yabizwa bona yiSimangaliso, indawo yomkariso mraro ekulilimi lelapha elifaneleko....more

Ye iSimangaliso Wetland Iphaga ‘Loo with a View’

Indluyotjani ibizwa bona yi-Mziki Hiking Trails esephageni ye-Simangaliso ekuthomeni yakhiwa njengendlu yokugada siqhema egade sizuma ngeskepe se-Catalina egade sihlala lapha ngesikhathi se-WWII....more

iSimangaliso Indawo Yelifa

Indawo i-Greater St. Lucia Wetland Park, kwanjesi esele ibizwa bona yi-iSimangaliso Wetland Park yamenzezelwa njengendawo yelifa yephasi ngonyaka ka-1999....more