Hlakano ya Mapungubwe

Dinaga Tše Tharo Di a Hlakana

©Roger de la Harpe

Segateletši sa Phala ke hlakano ya dinoka tša Limpopo le Shashe, lefelo leo dinaga tše tharo di hlakanago. Go tšea ponalo ye botse, phaka e agile molokoloko wa dipolatefomo tše kgolo tša swielwa godimo ga motheoša wo motelele wo lebeletšego ka gare ga lefelo. Ge o ka ema ka mo moloming wa lekopo, Botswana e ka mo seatleng sa gago se se nnyane gomm Zimbabwe e ka mo seatleng sa gago se se golo.

Motheo o monnyane mo Island ka bogareng bja hlakano bo bontšha ka moo dinaga tše tharo di kopanago. Eupša rotogilegong, e lego godimo ga moo, bohlokwa bja boithatelo mmogo; go bonala e le mellwane fokotšega go selo. E no ba methalo e tšwago mo mebepeng fela le mo menaganong ya batho. Eupša, se ke Kopano ya dinoka tše pedi tše di makatšago.

Go ngwalwa go tšwa go bohlabela go ya bodikelo West ‘Great grey-green’ greasy Limpopo, ka fao Rudyard Kiplinge beilwego. Go tšwa go Borwa go tla ka bophara, sehlaba lebato sa Shashe, yeo e fela e etla ka mafula. Ka letšatši le lengwe, ge magora e tonne, diphoofolo di tla kgona go tšweletša gape dilo tše dingwe tša tlhago tša makgwai a leeto tikologong ya bohlokwa bja meetse.

Phikniki le Dintlha Tša go Bogela

©Roger de la Harpe

Hlakano le lefelo gape la saete ya picnic ya letšatši le baeng. Palo ya mananeo le dipanka di agilwe ka fase ga tlhaka ya go kgahliša, go na le, le lebenkele leo le hirisago kgase ya go beša. Lebenkele le swanetše go rekiša gape le dino tša go tonya tša motheo go swana le dimonamonane, eupša e be e sa bulega ge ke be ke le moo.

Go na le dirotogile tše nne (Sunrise, confluence le Sunset) gomme ye nngwe le ye nngwe e fana ka diponalo tša botse kudu mo hlakanong. Moya wa gona o na le khutšo e bile go o didimetše o kgona go kwa modumo wa kgomog o tšwa tikologong mo Zimbabwe.

Ka lehlakoreng le lengwe, mafelo a phikniki ga a kgole, o kgona go sepela, ke tsela ya go ya ntlhohlong ya Pinnacle Deck. Saete ye lebeletše go feta bokagare bja Phaka; ye khubedu, tebego ya naga ye makgakga, ya go tlala ka metse le mehlare. Le ge go le bjalo ga e makatše bjalo ka hlakano, yona e ya sepelega.

Translated by Lebogang Sewela