I-Vredefort Dome Crater

© David Fleminger

Eminyakeni eyi-two Billion Eyadlulako

Eminyakeni eyi-two billion eyadlulako, i-meteorite eyisayizi yentaba i-Table Mountain yabetha ipahsi eduze kwelapho kujame khona i-vredefort namhlanje, esifundeni se-Free State. Umphumela we-1 000-Mt blast yatjhugulula amanye amatje ayi-70 ㎦. Yatjhiya i-crater eyi-380 km ngobukhulu. Lokhu nanyana kunjalo, sele kurhurhulekile, kwatjhiya i-dome yelitje lomhlobo we-granitic elenziwa yisikhokho sephasi. Indunduma le ihlangana kwe-Vredefort kanye ne- Parys, ziyincenye ye-World Heritage Site.

Translated by Busisiwe Skhosana

I-Bushveld Complex kunye ne-Vredefort Dome

Ngemva kobana i-Transvaal Supergroup yeza e-Bushveld Complex, eyabunjwa lokha amatje amanengi we-molten asunduzeka ukusuka ku-Mantle ayaphezulu kwe-Transvaal Supergroup....more

Iinkhathi zanje e-Vredefort Dome

Eminyakeni emabhiliyoni amabili solokho kwenzeka isehlakalo esithusako sebethano ngamandla se-Vredefort, ibhoduluko ngokuya kwesikhathi libancono nofana libuyela esimeni begodu koke besele kulungile e-Dome....more

I-UNESCO ne-Vredefort Dome - Umakhiwo Omkhulu Owabethana Ngamandla

Manje, khuyini i-Vredefort Dome begodu kubayini iqakatheke kangangokuba bangabe bayenze igcenye yeendawo zelifa lephasi (World Heritage Site)? nasi indaba....more

Ukukweriyela i-Vredefort Dome

Ifika eJwanisbhege ngaphezulu epumalanga ye-Welkom esetjingalanga....more