Vredefort Leyindingilizi Indishi

© David Fleminger

Eminyakeni Lemibili Yetigidzi Tetinkulungwane

Ngaseminyakeni lemibili Yetigidzi Tetinkhulungwane endvulo, imeteorite lecishe ibe linani le Table Mountain itsintsa umhlaba dvute nalapho lidolobha le Vredefort limakhona namuhla, enorthern Free State. Lomphumela we Nkhulungwane we Mt wekuchuma kwelitje lokungaba ngemashumi lasikhombisa ekm3. kushiya icrater lengaba ngema km lamakhulu lamatsatfu nemashumi lasiphohlongo nge diameter. Loku, nomakunjalo, kunakokonkhe, kepha kushabalele, kushiya idome nelitje le granathikhi lelakhiwa kubuyisana kwe crust yemhlaba. Leti tintsashana tetindingilizi, emkhatsini kwe Vredefort ne Parys, kwakha Indzawo yeBuntfu beMhlaba.

Translated by Phindile Malotana

Indzawo Yelihlatsi ne Vredefort Leyindingilizi

Ngemuva kweLicembu Lelikhulu le Transvaal kwefika iBushveld Complex, lelakhiwa ngesikhatsi linani lelikhulu lelitje imolten naliphushwa kusuka eMantle kuya etindzaweni letiphakeme te Licembu Lelikhulu le Transvaal....more

Tikhatsi Tesimanje eVredefort Lesandingilizi

Kuminyaka lemibili yetigidzi tetinkhulungwane sisindvo lesitfusako se Vredefort, lendzawo ikhonile kancane kubuyela futsi konkhe nyalo kulungile Kulendzawo Lesandingilizi....more

UNESCO kanye ne Vredefort Dome

Ngako, yini le Vredefort Dome futsi imcoka kangakanani kutsi ichache Indzawo Yemhlaba? Ecinisweni, nayi indzaba....more

Kuvakashela iVredefort Dome

Sakhiwo se Vredefort lesesiphelile sichubekela ngetulu kwendzawo nge diameter lengemakhilomitha lamakhulu lamatsatfu....more