Khuti ya Kgolokwe ya kwa Vredefort

© David Fleminger

Mengwaga e Dibilione di le Pedi tse di Fetileng

Mengwaga e dibilione tse pedi tse di fetileng, naledi e e mogatla ka bogolo jwa Thaba ya Tafole e biditse lefatshe gaufi le moo toropo ya Vredefort e leng teng gompieno, kwa bokone jwa Foreisetata. Ya feleletsa thuntso ya 1 000-mt blast e nnileng mouwane wa letlapa kwa 70 km³. Ya tlogela khuti e e ka nnang dikilometara tse di 380 ka bophara. Le gale, jaanong e kgogologile, mme ya tlogela kgolokwe ya letlapa le le tiileng e e tlhamilweng ke thankgologelo morago ya legogo la lefatshe. Meboto e ya ditshekeletsa tse di nang le bogare jo bo tshwanang. Fa gare ga Vredefort le Parys, go akaretsa Lefelo la Ngwaoboswa ya Lefatshe.

Translated by Lawrence Ndou

Lelapa la Naga ya Sekgwa ya Kgolokwe ya Vredefort

Morago ga Setlhopha se Segolo sa Teransefala go tlile Lelapa la Naga ya Sekgwa, le le tlhamilweng fa letlapa la seretse se ne sa kgorometswa go...more

Dinakong tsa Segompieno kwa Kgolokweng ya kwa Vredefort

Mo dingwageng di le dimilione tse pedi go tloga kwa thulong e e botlhoko ya kwa Vredefort, tikologo ka boiketlo e boetse mannong mme jaanong tsotlhe di ne di le ka fa Kgolokweng sentle....more

UNESCO le Kgolokwe ya kwa Vredefort

Ka jalo, ke eng Kgolokwe ya kwa Vredefort le gore goreng e le botlhokwa mo go lekaneng go goelediwa jaaka Lefelo la Ngwaoboswa mo Lefatsheng?...more

Go Etela Kgolokwe ya kwa Vredefort

Kgolokwe e e feletseng ya kwa Vredefort e tswelelea mo karolong ya tshekeletsa le molagare wa dikhilometara tse 300....more