Iinsetjenziswa Zokuhlwangisa

©Judy Stuart
Ipilo ehle nethabo lomzimba weentenetjha lisukela khulu ekudleni ngendlela ehle kanye nokuqinisekisa bonyana zihlala zihlwengekile. Nje-ke, kuqakathekile bonyana ubeneensetjenziswa ezilungileko zokuhlwengisa indawo yeentenetjha, ngaphakathi nofana ngaphandle, amakheji kanye neensetjenziswa zangaphakathi kwawo.
Umthanyelo oqinileko nerhafu ziqakathekile ekuqinisekeni bonyana indawo indawo ihlala ithanyelekile. Indawo ethanyelwe kuhle uqotjha umhlobo weenlwani ezimbili eziyingozi epilweni yeentenetjha, okufaka hlangana iinyoka namakhondlo njengombana zombili zibulala iintenetjha begodu azizwani nendawo ethanyelweko.
Nangabe ikheji yeentetjha ibekwe ephasini elenziwe nge-concrete kumkhumbulo omuhle lowo begodu kuqakathekile bonyana kube neplanka elithileko nofana kundlalwe utjani ngaphasi kwawo. Njengombana umhlobo lowo weplanka ukghona ukuminya bewubambe umthondo kanye namanzi aphalakileko begodu liqotjha neempukani.
Nangabe iintenetjha zingaphakathi kwamakheji weengodo nofana amaplanka, kuyadingeka bonyana kube nesirhwayo ozasibenzisa ukuhlwengisa nokukarabha amalalo weentenetjha kanye neendawo ezande ngehlabathi enengi. Iintenetjha zingafundiswa bonyana zisebenzise iinkiki (potties). Gcwalisa ikotikoti elingaba yi-45 x 30 cm (elilingana nesabokatsu) ngeetshutshuru ezibizwa nge-sawdust bese ulibeka endawaneni intenetjha ekhethe ukuyisebenzisa njengendlwana yokuphumela. Zoke iintenetjha zisebenzisa indawana eyodwa yokuphumela kwaphela. Lokho kwenza ukuhlwengisa kube lula khulu njengombana ikotikoti leyo ingasuswa, ihlanzwe, ihlengiswe begodu ijanyiselelwe ngeentshutshuru ezitja,
Amakheji wedrada adinga bonyana ahlwengiswe ngakanye ngebhratjhi yeendrada ukwenzela ukususa lokho okuparagileko nokukghakghatheleko, umsuqwa nofana amalalo ezingeendlekeni zamabhoksi.
Amathunga neengolovana enza ubulula bokuthutha amanzi ukuya eendaweni ekufanele zihlwengiswe nezidinga ukususwa kokhunye okuthanyelwako nomsuqwa, nekufanele kubuthelelwe ngengadini yokutjalwa, namaboya weentetjha athinthekako kufuze ahlwengiswe begodu nawo asiwe lapho kubuthelelwa khona umsuqwa.

Translated by Johannes Nkosinathi