Didirišwa tša go Hlwekiša

©Judy Stuart
Maphelo le go phela gabotse ga mebutla e theilwe godimo ga phepo ye botse le go di swara di sena mabala ka go hlwekišwa ka dinako ka moka. Ka fao go bohlokwa go ba le didirišwa tša maleba go hlwekiša ka gare goba ka ntle ga lefelo la mutla, dihoko le didirišwa tše di šomišwago ka dihokong.
Leswielo la go tiya le garafo di bohlokwa go swara lebato la bothakga le hlwekile. Lebato la go swielwa ka go hlweka le nyamiša dibatana tše pedi tša godimo go nyakišiša lefelong le; magotlo le dinoga bobedi di bolaya mebutla gomme di hloile mafelo a go swielwa ka go hlweka ga botse.
Ge e le gore dihoko tša mutla di bewa ka lebato la khonkriti ke kgopolo ye botse go ba le llaga ya bupi bja mapolanka ka fase ga dihoko. Se se hweditšwego se ina moroto le meetse a go tšhololega gomme tša kgoreletša dintšhi moo lefelong leo.
Ge mebutla e le ke dihokong tša kota go ka ba bohlokwa go ba le segopi sa go hlwekiša malao a kolobilego le mabu. Mebutla e ka go hlahlwa go šomiša “dipitšana”. Tlatša 45 X 30 cm seswaro (go swana le therei ya ditlakala tša katse) le bupi bja mapolanka go bo bea ka tikologong ka hokong eo mutla o e kgethilego bjalo ka boithumelo bja yona. Mebutla ka moka e šomiša lefelo le le tee fela.
Se se dira gore go be bonolo kudu go hlwekiša ka ge threi e ka tlošwa, ya hlwekišwa, ya hlatšwa ka meetse le go tliša bupi bja mapolanka bjo bo swa.
Dihoko tša mathale di hloka go hlwekišwa ka selebalo ka porosolo ya mathale go tloša furu ye tseletšego, mmutedi goba malao a go tšwa go mapokisi a dihlaga.
Dipakete le kiribane go nolofatša go iša meetse mafelong ao a nyakago go hlatswa le go go tloša go tšwa lefelo diswielwa ka moka le mmutele, tšeo ka moka di swanetšego go ya ka serapaneng thothobolong ya manyoro. Le moriri wa go go tšwa go mebutla e ya hlwekišwa gomme ya išwa thothobolong ya manyoro.

Translated by Lawrence Ndou