U Kulumaga ha Zwishumiswa

©Judy Stuart
Mutakalo na vhuvha ha vhuḓi ha muvhuḓa zwi bva kha uri hune wa dzula hone hu dzule ho kulumagiwa zwifhinga zwoṱhe. Zwenezwo zwi amba uri ndi zwa ndeme u kulumaga hune ya dzula hone nga zwishumiswa zwo teaho nga ngomu na nga nnḓa.
Luswielo lwo omaho na fosholo ndi zwone zwo no tou u shumiswa kha u kulumaga lwa maṱhakheni. Fhasi hune ha vha uri ho kulumagiwa zwithusa na kha phondi dzoṱhe dzine dza vha dzi tshi khou toda u ponda mivhuḓa.
Zwine zwa vha ṋowa na mbevha zwoṱhe hezwi zwi ya vhulaha mivhuḓa a zwi funi fhasi hune ha vha ho kulumagiwa. Arali hune ha dzula mivhuḓa ho itwa nga concrete fhasi ndi zwavhuḓi uri hu sheliwe sawdust. Hezwi zwithusa kha u miṋa murundo na maḓi ane avha o tevhukana na u fhungudza zwi khokhonono kha u ḓala.
Arali hune mivhuda ya dzula hone ho itwa nga nga matanda kana mabulanga ndi zwa ndeme uri hu vhe na tshithu tshine tsha u kona u tou hwaya uri hu kulumagee na zwo lala zwothabaho. Mivhuḓa inga pfumbudziwa u shumisa zwithu zwa u rundela wo ḓadza 45 nga 30 cm ya tshigoḓelo ina sawdust wa zwi panga hune ya dzula hone dzi do ḓivha uri ndi hone nḓuni ṱhukhu ya dzo. Yoṱhe mivhuḓa ya tea u shumisa fhethu huthihi.
Hezwi zwiita uri u kulumaga zwileluwe ngauri uya kona u bvisa mirundo wa ṱanzwa tshithu tsha u rundela wa dovha wa shela dzi sawdust wa tshivhuyedzedza. Musi ho tsireledzwaho nga ḓirata, hu tshi fanela u dzula hu tshi khou kulumagiwa.
U tshi khou shumisa bulatsho u bvisa mashika, manyoro na hune dza eḓela hone.
Mabakete na girivhane ndi zwone zwo no thusa kha u kelela maḓi u tshi aisa hune wa khou ya u shuma hone na u kuvha kana u ṱanzwa na u bvisa manyoro zwine zwa fanela u iswa ngadeni. Na mavhudzi ane avha o bviswa kha mivhuḓa aya iswa a shuma sa manyoro.

Translated by Khalirendwe Nekhavhambe