Amaxesha Angoku Kwi Vredefort Dome

© David Fleminger

Imihlaba Echumileyo

Kuleminyaka izibhiliyoni ezimbini ukusukela kuhlaselo lontlitheko eVredefort, indalo engqonge lendawo yathi chu ukubuyela esimeni. Konke kume ngendlela ngoku eDome. Amatye amatsha aqhubeka ukudaleka, egquma isakhiwo se crater kumzantsi mpuma. Ukhukuliseko lwaqubeka nokubolisa amatye apakisheneyo endaweni yawo kwashiyeka imihlaba echumileyo.

Umlambo iVaal River inqumla kanye kwi ndawo ephakamileyo enamatye egranite, lomlambo wehlela kwicala langasentshona usingise elwandle. Lilonke ke, yayiyindawo etyebileyo enamanzi alungele ukuselwa,iindidi ezininzi zezityalo kunye neenyamakazi.