Dinakong tsa Segompieno kwa Kgolokweng ya kwa Vredefort

© David Fleminger

Mebu e e Nonneng

Mo dingwageng di le dimilione tse pedi go tloga kwa thulong e e botlhoko ya kwa Vredefort, tikologo ka boiketlo e boetse mannong mme jaanong tsotlhe di ne di le ka fa Kgolokweng sentle. Matlapa a mašwa a ne a tswelela go bopego, a khupetsa popego ya khuti kwa borwa botlhaba. Kgogolego la go se fetolwe e na ya gogola matlapa a a manathonatho go bopa mebu e e nonneng. Noka ya Lekwa e kgaola tsela ya yona go kgobaganya letlapa le le tiileng le le tsholeditsweng, go elela go ya ntlheng ya bophirima go leba kwa lewatleng. Ka kakaretso, e ne e le lefelo le le rategang le metsi a a siameng, bontsi jwa dimela le diphologolo tse di ntsi.

Translated by Lawrence Ndou

The Boer Pimpernel of Vredefort

Dikamano fa gare ga maburu le Maesimane e ne e le tse di sa iketlang ka dinako tsotlhe. Morago ga Khudugo e Kgolo, Maborithane ba ne ba amogelwa ka go okaoka go ikemela ka nosi ga rephaboliki ya maburu...more

The New Settlers in Vredefort

Dilo di ne di ntse sentle ka kagiso mo Nagagodimong ya Aforika Borwa mo bontsing jwa bo1700. Morago ga moo, ka bo1800, ditlhopha tse pedi tsa bathibeledi ba bašwa ba ne ba goroga mme ba fetola dilo tsotlhe...more

Vredefort During the Iron Age

Dingwaga tsa tshipi di ne tsa tliswa ka fa Borwa jwa Aforika ke Bantsho, ba ba neng ba goroga go tswa kwa Bokone. Bafaladi bano ba tlile le dithekenoloji tse dintšhwa, tse di jaaka ditshipi...more

Vredefort During the Stone Age

Ka lefelo la Ngwaoboswa ya Tshimologo ya Batho ya Lefatshe le le tumileng le le beilweng fela dikhilometara tse 100 bokone ba Vredefort, e ka akanywa sentle gore batho ba ne ba le teng mo tikologong ya Kgolokwe...more

Vredefort in the 20th Century

Morago ga Ntwa ya Maburu le Maesimane e khutlile, ikonomi ya kgaolo ya Vredefort e nne e senyegile. Balemirui ba le bantsi ba ne ba boela kwa masimonbg a a ntshofaditsweng...more