Tikhatsi Tesimanje eVredefort Lesandingilizi

© David Fleminger

Sihlabatsi Lesivutsiwe

Kuminyaka lemibili yetigidzi tetinkhulungwane sisindvo lesitfusako se Vredefort, lendzawo ikhonile kancane kubuyela futsi konkhe nyalo kulungile Kulendzawo Lesandingilizi. Ematje lamasha ayachubeka kwakheka, kuvala lesigodzi lesikhulu emhlabatsini loseningizimu mphuma. Kugedvuka kwemhlaba lokwayisa phansi ematje phansi kwenta lamatje kutsi akhe ematje lavutsiwe. Umfula we Vaal ujuba indlela yawo ku granite lephakamako, lewela/leyehlela endleleni leshona ngase nshonalanga lecondze elwandle. Kukokonkhe loku, bekuyindzawo lenhle lebeyinemanti lakahle, imphilo leningi yetitjalo kanye nemidlalo leyashiywa.