Tikhatsi Tesimanje eVredefort Lesandingilizi

© David Fleminger

Sihlabatsi Lesivutsiwe

Kuminyaka lemibili yetigidzi tetinkhulungwane sisindvo lesitfusako se Vredefort, lendzawo ikhonile kancane kubuyela futsi konkhe nyalo kulungile Kulendzawo Lesandingilizi. Ematje lamasha ayachubeka kwakheka, kuvala lesigodzi lesikhulu emhlabatsini loseningizimu mphuma. Kugedvuka kwemhlaba lokwayisa phansi ematje phansi kwenta lamatje kutsi akhe ematje lavutsiwe. Umfula we Vaal ujuba indlela yawo ku granite lephakamako, lewela/leyehlela endleleni leshona ngase nshonalanga lecondze elwandle. Kukokonkhe loku, bekuyindzawo lenhle lebeyinemanti lakahle, imphilo leningi yetitjalo kanye nemidlalo leyashiywa.

The Boer Pimpernel of Vredefort

Kuvana phakatsi kwemabhunu nemaBritish bekuyingucuko nekungavumelani njalonjalo....more

The New Settlers in Vredefort

Tintfo tatithule kahle eHighveld yase Ningizimu Afrika esikhatsini lesiningi sa 1700....more

Vredefort During the Iron Age

Ngesikhatsi basakateka eningizimu, la Bantu bacala kuhlukana ngemacembu lamaningi, ngalinye ngebuntfu lobusuka ngebuve bawo be 'Ntu'....more

Vredefort During the Stone Age

Ngisho kukhashane, nomakunjalo, kute emalunga emindeni lafaka lonkhe luhlobo lwetilwane noma titjalo letifile titfoliwe esigodzini sase Vredefort....more

Vredefort in the 20th Century

Ngemuva kweMphi yemaBhunu ye Anglo yesibili nayiphela, lomnotfo we sigodzi se Vredefort wonakala....more