Roan

© Shem Compion

Dzina

Roan [Hippotragus equinus]

Tshivhumbeo

Muvhala wayo wa muvhili woṱhe ndi Fawn, ngeno nga fhasi ha milenzhe ha vha na muvhala wa buraweni, ya vha na mavhala matshena na matsu kha tshifhaṱuwo tshayo.
Ya vha na nḓevhe dza luṱoswi. Dzoṱhe ya tshinna na tshisadzi dza vha na maṋanga ane o furalela murahu. Ya munna I lemela 270 kg vhulapfu hayo hu 1.4 m kha mahaḓa. Ya tshisadzi ndi ṱhukhu kha ya munna I lemela 170 kg uya kha 210 kg. Ya vha na mutshila ure na mavhudzi.

Kuḽele

Ndi phukha ine ya funesa mahatsi nga maanḓa I funesa mahatsi ane a vha a nnṱha nnṱha iyaḽ a zwimela zwo omaho. Dzi funesa vhukati ha mahatsi malapfu na maḓakani o vuleaho.

Kubebele

Aina zwauri I beba lini, vhana vha ya bebiwa nga murahu ha uḓi hwala ha maḓuvha a 40. Ṅwedzi wa u thoma I tshi fhedza u beba, ṅwana uya dzumbiwa zwiṱakani zwihulwane, hezwi yo no hula a kona uya kha danga ḽihulwane na vhanwe.
Vhana vha heyi phukha vha ya vhulayiwa nga maanḓa kha dzi vhege dza u thoma henefha kha dzi phesethe dzo no lingana 80% kha vhege dza sumbe dza u thoma. Uya kha Red Data Book, heyi phukha I wela kha phukha dzine dza vha khombo nga maanḓa.

Kuitele

Ndi phukha dzine dza dzula nga tshadzo na zwisadzi na vhana vha ita danga ḽihulwane. Kanzhi hu ya vha na khuluyadanga nnthihi ine ya vha amba dzi fhele hedzi khulwane dzi saathu dzhenaho kha zwa nzeo.
Kha danga ḽinwe na linwe huna inwe ya tsadzi ine nayo ndi amba dzi fhele hu pfiwa yone, hedzi phukha dzi vhonalesa nga matsheloni.

Nḓowelo

Dzi funa fhethu hune ha vha uri ho oma huna mahatsi o linganelaho, na nḓila ya khwine ya u wana maḓi.