Roan
Ipunzi Ekulu

© Shem Compion

Igama

Ipunzi ekulu yomhlobo we-Roan Antelope [Hippotragus equinus]

Ukwakhekanokuvelakwayo

Inyamazana le umzimbayo woke unombala ozotho, kuthi incenye yemilenze yayo ibenombala onzima kanye nozotho okunzima. Amabala amhlophe abonakala ebusweni bayo ngenye yeendlela eyaziwa ngayo inyamazana le.
Zineendlebe ezide ezinqophileko, begodu zoke eduna nesikazi zineempondo ezinamaronjwana begodu ezigobeneko ngesakhiwo esifana nomukhwa(scimitar-shaped). Isilinganiso sobukhulu balezo eziduna simakhilogremu amakhulu amabili namasumi alikhomba (270 kg) kanye nesilinganiso sobude obuyimitha yinye nane (1.4 m).
Ezisikazi zincani begodu zinesilinganiso sobukhulu esimakhilogremu aphakathi kwekhulu namasumi alikhomba ukuya emakhulwini amabili nesumi (210 kg). Zinomsila omude onamaboya alengeleleko esiphethweni sawo.

Ukudla/Idayethi

Iinyamazanezi ziphila ngokudla utjani, zizwana nokuqunta iinhloko zotjani kodwana kesinye isikhathi zidla iintjalo ezineengodo kanye namathuthumbo. Zinjalo nje zithanda utjani obujamileko ukuyakilobo obude eendaweni ezivulekileko ze-Savannah.

Ukuzalanokukulisa

Iinyamazanezi zizala ngemva kwesikhathi sekambiso yokumitha esiziimveke ezimasumi amane, begodu azisiwo umhlobo ozala ngesikhathi esisodwa sonyaka.
Ikonyana lazo nalinenyanga kwaphela lizelwe lifihlwa hlangana namahlathi aminyeneko ukufikela lapho lifakwa khona emhlambini, begodu lokha lisiwa emhlambini akhethwa ngokuya ngobuncani bawobese ahlale wodwa.
Ipilwazo ihlala isengozini khulu, kesinye nesinye isikhathi inyamzana le ingaloba ipilwayo, kanti-ke amathuba walokho ajame emaphesendeni amasumi abunane weemvekeni ezilikhomba zokuthoma.
Erhelweni elibizwa nge-Red Data book inyamazana le irhenyiswe hlangana nalezo ipilwazo ehlala isengozini khulu.

Ukuziphathakwazo

Umhlobo lo weenyamazana awuthandi khulu ukuphila ngomhlambi, kuba ngezisikazi kanye namakonyanazo ezakha umhlambi omkhulu. Kuvame bona emhlambini munye kube nekunzi eyodwa, kuthi eziduna ezincani zakhe wazo umhlambi.
Komunye nomunye umhlambi kunaleyo eduna ebusako kuthi esikazi idlale indima yokubusa kezisikazi. Zinjalo nje zitjhagala khulu ngesikhathi sekuseni nakuphuma ilanga.

Indawoyokuhlala/Ikhaya

Zizwana nokuhlala eendaweni ezimahlathi anganamithi edege khulu, eendaweni ezivulekileko zesilinganiso sotjani obuphakathi ngokuphakama kanye nalapho amanzi atholakala khona lula.