Roan

© Shem Compion

Ligama

Roan Antelope [Hippotragus equinus]

Kutiveta Kwayo

Libala lemtimba linsundvu lohhwabile, netindzawo temilente letisentasana letinsundvu lotepele kuya kumnyama. Libala lelimnyama nalelimhlophe lelehlukile ebusweni atindlela letikhomba lesilwane.
Inetindlebe letindze letikhombako. Yomibili imilili inetimphondvo letinetindingilizi. Tinkhabi tikala ema kg lamakhulu lamabili nemashumi lasikhombisa bese emahlombe ikala 1.4 m.
Tinkhomo tincane futsi tikala emkhatsini welikhulu nemashumi lasikhombisa kuya kumakhulu lamabili nelishumi ema kg. anemisila lemidze leneboya.

Kudla Kwayo

Ema Roan adla tjani lobusahluma, ticolela kutsatsa lolokungetulu kwetjani, kepha avama kudla tigodvo netihlahla letinetimbali. Ticolela kudla tjani lobusemkhatsini kuya kulobudze ngekuma etindzaweni letivulekile tetjani.

Kwakhiwa/Kwentiwa

Lenyamatane ayinaso sikhatsi sekuhlanganiswa lesingiso futsi ematfole atalwa emva kwekumitfwa emaviki lamashumi lamane. Ngenyanga yekucala emphilweni yayo, lelitfole liyafihlwa emhlatsini lamnyama bese litsi lingahlanganyela nemhlambi ayabutsana endzaweni legcina labancane.
Kunekuphakama lokusetulu emkhatsini wetinyamatane te Roan letimatfole, letingaba maphesenti lamashumi lasiphohlongo emavikini ekucala lasikhombisa. Encwadzini lenika lwati ngetilwane letisengotini, lenyamatane leyiyi Roan ibhaliwe kuleyo ncwadzi.

Kutiphatsa Kwayo

Lenyamatane ihlala ngetinombolo kanye netesifazane naletincane takhe umhlambi. Kuvame kuba nenkhabi yinye kumunye umhlambi bese letincane takha emacembu lehlukile.
Kumunye umhlambi kukhona lemcoka, lensikati lenemandla kulomhlambi idlala sigaba samake lomkhulu ekhaya. Tinyamatane teRoan tinemndlandla ngemahora ekusa elilanga.

Habitat

Tivama kuhlala endzaweni lenetjani lobunetihlahlana, tindzawo letivulekile letinetjani lobusemkhatsini, nendlela lelula yekuya endzaweni lenemanti.