Roan
Tshephe

© Shem Compion

Leina

Tshephe [Hippotragus equinus]

Ponalo

Mmala wa mmele ke wo mo sootho gomme diripa tša maoto tša ka fase ke tše ntsho le tše sootho. Di nale marothontho a maso a go ba le bošweu mo sefahlegong a go bonagala kudu.
Di na le ditsebe tše telele, tša go lebelele godimo. Ka moka ga tšona, tše tshadi le tše tona di nale manaka a sebepego sa go kobega. Tše nnyane di kala dikhilometer tše 270 le mmase wa dimeter tše 1.4 magetleng.
Dikgomo ke tše nnyane, di na le boima ba go lekana le dikhlometer tš 170 go fihla 210. Di nale mesela e metelele ya go ba le boya.

Dijo

Ke diphoofolo tša go phela ka go ja mehlare le bjang, di rata dibjalo tša godimo ga bjang, e fela ka nako ye ngwe di na le go ja dibjalo tša sethokgwa. Di rata bjang bjo botelele bja magare mo mafelong a go bulega.

Pelego

Phuthi ye ga e na sehla sa go belega se lokilego gomme bana ba gona ba belegwa morago ga nako ya tšona ya go gola ya dibeke tše masomenne. Ka kgwedi ya mathomo ya bophelo ngwana o a fihlwa gare ga lešoka gomme ge tše nnyane di hlakana le tše kgolo di kopana kamoka ka sehlopha.
Go na le palo ye kgolo ya go hwa gare ga diphoofolo tša mohuta wo, palo ya gona ke 80% ka dibeke tše šupa tša pele. Ka gare ga puku ya data phoofolo ye, e tsebega e le phoofolo ye e lego gare ga kotsi ya go hwa.

Mokgwa

Mohuta wo o rata go kgwerano ga nnyane le tše tshadi le tše nnyane; e be di hloma magoma. Go phela go na le ye tona e tee gare ga sehlopha le e nnyane e noši go tšwa dihlopheng tša go fapana.
Ka gare ga sehlopa se sengwe le se sengwe go na le ye tshadi ye e talago pele. Tshephe e rata go tšhutla ka di iri tša masa.

Lefelo

Gantšhi di hwetšagala mafelong a go ba le mehlare ye mentšhi, mafelong a go bulega, a go ba le bjang bjo botelele ba magare le mafelong ao meetsi a kgona go hwetšagala ga bose.