Kubikele kwa khuhu

© Chris Daly

Tshithu tshihulwane nga khuhu ndi tsha uri ndi nga kona uḽa khuhu yoṱhe marambo o salaho unga kona u a ita stock. Khuhu i takadza uri unga kona u I bika nga nḓila dzo fhambananaho unga i gotsha, kana u bika. Dzi silahani dza Afrika tshipembe vha na zwine vha toda khuhu dzi tshi bikiswa zwone ndi zwi tevhelaho:

u i bika yo fhelela

©Chris Daly
Khuhu yo fhelela unga i wana mavhengeleni i sina zwa nga ngomu (zwa nga ngomu ndi tshikhwikhwi, tswio, mbilu, tshivhindi na mukulo). Zwa nga ngomu kanzhi zwi avha zwo puteliwa zwo vhewa nga ngomu kha khuhu. Zwi fanela u bviswa musi hu saathu bikwa khuhu.
Unga i bika yo ralo kana wa i tshea nga lufhanga. Khuhu yo fhelelaho unga i dzangela usaathu i gonya. Dzine dza rengwa dzo putelwa dzine dza sa bikiwe dza tea u tou gotshiwa dzi ya dzangelwa nadzone dza vhea kha oven.

Zwiphapha

©Chris Daly
Dzi akona u ḽea dzo tou ralo kana zwithu zwa u thoma uḽa usa thu ḽa zwiḽiwa zwo fhelelaho, nga maanḓa arali huna dzi zwithu zwa u nambatela, dzi nga tou moniswa dzo vangiwa nga barbecued.

Mupfemu na ṋama thethe

©Chris Daly
Hedzi dzi vha dzi ṋama tshena dzine dza sa vhe na mapfura. Hedzi thethe dzi vha dzi thethe u fhirisa mupfemu woṱhe. Nazwo hezwi zwi ya kona u gotshiwa, poached, u moniswa, kana u baga, u tshi khou shumisa pani, kha salad, kana wo tou i bika. Unga kona u irenga i sina lukanda kana ina zwifhafha zwo khathiwa na lukanda lu hone.

Makwanḓa

©Chris Daly
Makwanḓa, ivha ina tshizwa na u ṱangana ha tshirumbi na hone hu dzhiiwa sa miraḓo yo no ḓifhesa na u funeswa kha khuhu. Inga dzangeliwa, kana ya gotshiwa i ya shumiswa na kha Casseroles, na zwipaisisis na musi wo tou bika.

Zwa nga ngomu ha khuhu

©Chris Daly
Kha tshivhindi ndi hone ho no bva iron na protein tshi nga tou kadzingiwa tsho ṱanganiswa na Garlic na zwinwe zwo ḓifhisa uri huvhe na muthetshelo. Na u kadzinga hu hulwane hu a tenda. Nose to Tail vha funa nga maanḓa zwa u panga tshivhindi kha mafhi kana maḓi are na acid vha saathu tshi bika. Uri hu vhe na muthetshelo.
Tshikhwikhwi tshi na Irona nnzhi, vitamin A na C, Calicium, Sodium, Sodium and Potassium ngeno mbilu hu yone ine ya vha na protein nnzhi, iron Vitamin B12, Folate na Zinc. (ina dzi pfushi dzo fhamabanaho)
Tswio uya nga vha Nose to Tail, ina melatonin receptors ine ya ḓivhelwa ulwa na Cancer. Tshi a shumiswa vhukuma fhethu ha u rengiswa zwiḽiwa kha ḽa French na Chinese dishes.
Hei cockscombo i na Gelatinous, ivha ina protein na amino acid ṱhukhu/ndi zwithu zwine zwa shumiseswa vhukuma kha Chinese dim sum na Italian Cibreo. Mala avha a na protein, sodium, potassium, iron, zinc, phosphorous na magnesium zwi a shumiswa kha broths na u tou bikiwa. Combs na mala zwi fanela u kulumagiwa zwa bviswa lukanda u saathu zwi bika.
Makwanḓa a khuhu avha ana protein, calcium, collagen na cartilage. Anga kadzingiwa kana a vhiliswa hu fanela u bviswa lukanda u thoma u saathu a bika.

Translated by Khalirendwe Nekhavhambe