Ukupheka Inyama Yekukhu

© Chris Daly

Intwo ehle ngenyama yekukhu kukobana pheze istutu soke singasetjenziswa, ungadla inyama anezakhi mzimba begodu usebenzise amathambo waso ukwenza i-stock. Inyama le ungayisebenzisa ukwenza izinto ezinengi ungayosa, uyenze-stew, ikheri nanyana uyidrile. I-Butcher SA iphakamisa lokhu okulandelako.

Istutu

©Chris Daly
Istutu esinganangingili siyatholakala emavikili. Ingingili nekulibizo elisetjenziswa ukubiza ihlanganisela yengingila, izinso, ihliziyo kanye nentambo. Lokha uthenga ikukhu yoke enengingilo, iingingili zivamise ukubotjhwa ngetjhwaratjhwara ngaphakathi kwestutu. Iskhwama esinengingili kufanele sikhitjhwe ngaphambi kokobana istutweso siphekwe.
Istutu sekukhu singaphekwa siphelele nanyana sihlukaniswe emgogodlheni. Istutu esipheleleko singa ngamarinethiwa ebese siyagriliwa, sirostiwe nanyana sosiwe.

Amaphiko

©Chris Daly
Amaphiko kwenziwe isnack nanyana i-starter, khulukhulu lokha nakusetjenziswa i-sticky sauce nanyana i-marinate. Angagriliwa nanyana osiwe.

Amabele kanye ne-Tenderloin

©Chris Daly
Amabele kanye ne-tenderloins anenyama emhlophe enamafutha amancani. I-tenderloins ithambe kancani kunebele loke. Amabele kanye ne-tenderloins angabhagiwa, agriliwe nanyana arostiwe e-odweni, afrayiwe epanini awodwa, afakwe emasaladini, emasobheni kanye naku-stew. Istutu singathengwa singanaskhumba nanyana amaphiko kanye neskhumba.

Iinyawo

©Chris Daly
Iinyawo, ezinamagoji zibonwa njengelunga lomzimba wekukhu elimnandi khulu. Angamarinethiwa agriliwe nofana osiwe, asetjenziswe kuma-casseroles, curries kanye ne-stew.

Iinredlo

©Chris Daly
Isbindi simthombo omuhle we-iron, protein engafrayiwa epanini ngekonofula kanye namanye amakhambi ukwenza i-pate yesbindi. singafaneleka nokobana sifrayiwe. Ihlangano ye- Nose to Tail iphakamisa bona isbindi sisokhiwe ebisini nanyana emanzini ane-esidi ngaphambi kokobana siphekwe ukwenza bona sibemnandi.
Bese kuthi iingingili, ihliziyo kanye nezinso, zibiliswe kwenziwe ngazo i-stock nanyana i-gravy, nanyana zifrayiwe. Ungafaki esbindi lokha wenza istoko ngombana sizokwenza bona sibabe.
Iingingili zizele nge-iron, i-vitamin A kanye ne-C, calcium, sodium kanye ne-potassium lokha ihliziyo kumthombo omuhle wama-protein, iron, vitamin B12, folate kanye ne-zinc. Izinso ngokuya kwaka Nose to tail, imumethe i-melatonin receptors eyaziwa ngokulwa nokuluphala nobulwelwe benkankere. Isebenziswa khulu ekudleni kwama-China nama-French.
I-cockscomb iyanamathela, begodu imumethe ama-protein amancani kanye ne-amino acid. Isithako esithandwa khulu ekudleni kwama-Chinese sum kanye ne-Italian Cibreo. Amasende amumethe ama- protein, sodium, potassium, iron, zinc, phosphorous kanye ne-magnesium begodu asetjenziswa ku-brotehs kanye naku-stew. Amasende kufanele angahlanzwe bekabiliswe ukususa iskhumba ngaphambi kokobana aphekwe.
Amawutwana azele ama-protein, calcium, collagen kanye ne-cartilage. Angafrayiwa nanyana aibiliswe kwenziwe ngawo i-stock. Iskhumba sawo kufanele sihlutjwe ngaphambi kokobana aphekwe.

Translated by Busisiwe Skhosana