Day Waterlily

© Shem Compion
Day Waterlily.

Ṱhaluso

Ndi tshimela tshine tsha dzula maḓini tsha tshipulumbu, maṱari a songo ṱumanaho ane avha na tshivhumbeo tsha V. Hetshi tshimela tshi na midzi ine ya vha fhasi ine ya vha uri yo khwaṱhiswa vhukuma nga mavu fhasi ha maḓi nga mulandu wa midzi yahone yo khwaṱhaho nayo ya dovha ya sa vhe fhethu huthihi. Midzi ine ya vha fhasi ri tshi sedza nga dzi diameter ndi 4-5 cm, mitsu nga muvhala yo no farea.
Na maṱari o ḓi phaḓalala a malapfu a vha matete a tshi nga o tou fhandulwa ubva nga vhukati uya nnḓa. Ha vha na manwe maluvha mahulwane ane avha a nnḓa ha maḓi ane avha na muvhala wa tshitopi, mudala kana pinki ine ya vhonala musi hu tshi bva ḓuvha,a valea ḽi tshikovhela a dovha avulea ḽi tshitsha. Huna fhethu hunzhi hune ḽa ṱanganelana hone nahone ḽina munukhelelo wa nnṱha vhukuma. Huna tshaka dza hetshi tshimela dzo no swika 60 fhedzi Afrika Tshipembe ndi ḽithihi, ḽine ḽa vha Day waterlily. Ndi tshimela tshine tshi ya vhonala.

Nḓowelo

Tshi wanala tsini na maḓi, madamuni na zwitivhani na milambobi isina maḓi manzhi. Tshi ya hula kha mavunḓu oṱhe na Kruger National Park.

Mutshelo

Nga murahu ha musi tshi tshi tambudziwa nga dzi ṋotshi, heḽi ḽiluvha ḽi ya vhuyela fhasi maḓini hune ḽa bva hone. Mbeu ivha hone nga u vha hone ha maḓi. Ḽa kona ubva ḽa vhonala tshifhinga tshiṱuku ḽa kona u phirimela mashikani hune ḽa kona u zwala.

Mawanwa

Hetsi tshimela ndi tshinwe tsha zwimela zwo khetheaho hupfi nga murahu ha musi tshimela tsho no neta hafho hune tsho vhuya tsha fhira hone tshi ya mela, na uri ḽi ya wanala hoṱhe kha shango na Bangladesh na Sri lanka