Day Waterlily

© Shem Compion
Day Waterlily.

Igama

Day Waterlily or Star Lotus or Pygmy Water lily

Igama lesi-Latin

Nymphaean nouchali

Ihlathululo

Umhlobo lo wesimilo obizwa nge-The Day Water Lily similo semanzini esinamakari arondo, nazakama phezu kwamanzi ngesakhiwo sawo esi-V-notch. Iimilwezi zineziqu ezisuka ngaphasikwehlabathi begodu zibanjwe khulu lidaka elingaphasi kwamanzi, ngokuba dege, kanye nokunaba kweemirabhu. Isiqu esingaphasi kwehlabathi esibizwa nge-rhizome sinobukhulu obumasenthimitha amane ukuya kamahlanu wobubanzi, sinombala onzima begodu zisipontji. Amakaraso made azakama bekayalengelela, ukusuka esiqwini esisipontji begodu arondo kanye nesakhiwo esililedere u-‘V’ nofana asikekileko encenyenawo ephakathi ukuyela encenyeni engaphandle yesiphetho sawo.
Amathuthumbawo athwalwa magatja amade abangaphezudlwana kwamanzi, wona angaba nombala omhlophe, osarulana, ohlaza sasibhakabhaka nofana obukhobe begodu avuleka kwaphela ilanga nalihlabileko, kuthi ebusuku avaleke abuye avule ekuseni elangeni elilandelako. Anemihlobo eminengi yamathuthumbo begodu nawo anomnuko wawo. Kunemihlobo ebalelwa kemasumi asithandathu yama-Waterlilies, kodwana mhlobo omunye otholakala eSewula Afrika, obizwa nge-Waterlily. Waterlilies begodu kuziimilo ezikarisako tle.

Indawazo yemvelo

Iimilwezi zitholakala emadamini, emilanjeni emachibini nemilanjeni ekhamba buthaka begodu iyatholakala umhlaba woke okufaka hlangana nakizo zoke iimFunda zeSewula Afrika kanye nesithalelweni seenlwani i-Kruger National Park.

Isithelo

Ngemva kokuthi irhatjhwe eendaweni ezinengi ziinyosi kanye nabonambhonge, amathuthumbo avamise ukudoseleka ngaphakathi kwamanzi lapho imbewu ivuthwa khona. Imbewu evuthiweko izakama ngaphezu kwamanzi begodu amanzi ayayiratjha nofana ayisabalalise. Ithoma ngokukhula iveze iinhlokwana, bese izakame isikhatjhana kuthi ngemva kwalapho igcine sele ibambelele edakeni, lapho ithoma inabe khona.

Ibuthelelolwazi ngomangwawo

Ithuthumbeli lihlangana neemilo ezitjhejwe khulu emhlabeni zombelele begodu kuthi ngemva kokuhlongakala kwaka-Buddha amathuthumbo la amila khulu koke lapho ekhe wakhamba khona ngeenyawo zakhe. Linjalo nje lilithuthumbo lenarha ye-Bangladesh kanye ne-Sri Lanka.