Day Waterlily
Lily ya Letšatši ya Meetse

© Shem Compion
Day Waterlily.

Leina

Lily ya Letšatši ya Meetse goba Lotus ya Naledi goba Lily ya Pygmy ya Meetse

Leina la seLatini

Nymphaean nouchali

Tlhalošo

Lily ya Letšatši ya Meetse ke sebjala sa lewatle ka mahlare a nkgokolo, a go phaphamala a go arogana bjalo ka notšhe ya V. Dibjalo tše ke tšeo di ithekgilelo ka kutu ya ka fase ga meetse ka mokgwa wa go phatlalatša medu ye mekoto. Kutu ya ka fase ga meetse e lego disentimetara tše 4 – 5 bophara, e boso ka mmala le bosepontšhe.
Mahlare a phaphama ka dikotana tša sepontšhe, e bile di nkgokolo ka notšhe ye go epega goba lenga go tšwa bogareng go ya ka ntle mathokong. Matšoba a magolo a kukilwe ke dikotana tše di letelele ka godimo fela ga meetse a ka ba bošweu, boserolane, botala bja leratadima goba a ma pinki ka mmala gomme a bulega fela ge go na le letšatši, a tswala bošego a bulege ka letšatši le latelago mesong.
Di na le mahlare a magolo a mantšhi a dintlha gape a na le monkgo. Go na le mehuta ye e ka bago 60 ya dilily tša meetse, eupša go na le mohuta wo mo tee fela ka Aforika Borwa, e lego Lily ya letšatši ya meetse. Dilily tša meetse ke matšoba a go rata do lebjwa.

Mafelo a bodulo

Dilily di diragala ka dipaneng, matamong le matangwananeng a ka dinokeng tša go elela ka boiketlo e bile e hwetšwa lefaseng ka bophara go akaretšwa ka diporofenseng ka moka tša Aforika Borwa le Phakeng ya Bosetšhaba ya Kruger.

Dienywa

Ka morago ga ge a dulafaditšwe ke dinose goba dikgogolaboloko, matšoba a gogelwa morago ka fase ga meetse ka fao peu ye e budulego. Dipeu tše di budulego di phaphamala godimo ga meetse gomme di phatlaladitšwego ke diphefo tša meetse. Di tšwela ka bokagodimo bja meetse, gi phaphamala ga nakwana, mme mafelelong da nwelela ka lerageng, moo di melago.

Dintlha tša naga

Lily ke ye nngwe ya dibjalo tše di hlomphegago kudu lefaseng e bile go boletšwe gore ka nakong ya ge Buddha a hwa matšoba a thuntša kae le kae moo a sepetšego gona. Gape ke letšoba la setšhaba la Bangladesh le Sri Lanka.