Day Waterlily
Imbali yemanti

© Shem Compion
Day Waterlily.

Ligama

Imbali yemanti noma Inkhanyeti yesiganga noma Imbali yemanti leyiyipygmy

Ligama lelathini

Nymphaean nouchali

Inchazelo

Lembali yemanti sitjalo lesihlala emantini lesiyindingilizi, emacembe labhabha ngetulu kwemanti lahlukanako lamise kwa V. letitimbali tinemagala ngephansi lasimiswe ludzaka ngephansi kwemanti ngendlela noma taba tetimphandze letisakatekile leticinile. Timphanze letinkhulu (letingephansi) tine – nesihlanu ngema cm ngebukhulu, imnyama ngelibala futsi iyantofotela. Emacembe ayo abhabha ngebudze, luhlanga loluntofotelako futsi ayindingilizi lona V logubhile noma kusikeka enkhabeni kuya ekugcineni kwayo.
Letimbali letinkhulu titsatfwa ngemahlanga lamadze ngetulu kwemanti futsi angaba mhlophe, mtfubi, luhlata losasibhakabhaka noma phinki ngelibala bese iyavuleka elangeni, ivalelike ebusuku futsi iphendze ivule ngelilanga lelilandzelako ekseni. Tinemabawa lacijile futsi tineliphunga.
Tinganemacembu lamashumi lasitfupha etimbali temanti, kepha ke kunalinye licembu la Ningizimu Afrika, lekutsiwa yi Mbali Yemanti. Timbali temanti titjalo letibonakalo.

Indzawo

Timbale tivela ngemapani, emadamu kanye nasechibini lekubhukusha emifuleni legeleta kancane phindze itfolwa emhlabeni wonkhe lokufaka tonkhe tifundza tala Ningizimu Afrika kanye nase Kruger National Park.

Sitselo

Emva kwekufakwa lokusamphuphu tinyosi noma emabhungane, letimbali tibuyiselwa emuva ngephansi kwemanti lapho khona inhlanyelo ivutfwa khona. Inhlanyelo levutsiwe iyandiza bese futsi isakateka emantini. Tivela ngetulu kwemanti, tibhabhe sikhashana, bese ekugcineni tehlela edzakeni, lapho imila khona.

Umbhalo lohlanganisiwe

Lembali nguyinye yetitjalo lamhlabeni futsi kushiwo kutsi uma Buddha ashona letimbali tiyochakaza yonkhe indzawo lapho ahambe khona. iphindze ibe yimbali yemhlaba yase Bangladesh kanye ne Sri Lanka.