Cape Otter
Ḽimila ṋowa

© Jacques Marais

Dzina

Cape otter, ḽimila ṋowa [Aonyx capensi]

Tshivhumbeo

Ḽimila ṋowa heḽi aḽina maṋala ḽavha 1,3 nga vhulapfu na tshileme tsha 13 kg. nga nnḓa ha thumbu, mashama, mukulo na mulomo wa nnṱha zwine zwa vha zwi tshena. muvhili woṱhe wo tengedzelwa nga mabesu o tsitsikanaho a buraweni yo dombelelaho. Zwikunwe waḽo zwa milenzhe ya phanḓa a zwo ngo ṱumana. kha milenzhe ya murahu zwa ṱumana zwiṱuku. Zwina zwikunwe zwiṱanu zwi songo ṱumanaho kha mulenzhe muthihi ḽa vha na mutshila mupfufhi mudenya.

Kuḽele

Tshi tshila nga maḓambatshekwa, zwiḓula, khovhe, zwiṋoni, zwi khokhonono, zwikokovhi, khumbanṱololo na zwinwe zwipuka zwiṱuku.

Kubebele

Tshibeba nga murahu ha nwaha muthihi, ṅwana muthihi kha vhararu uya bebiwa nga tshifhinga tshithihi. Nga murahu ha uḓi hwala lwa maḓuvha a 60-65.

Kutshilele

Ndi tshipuka tshine tsha vha uri tsho ṱalifha nga maanḓa tsha dovha tsha tshila nga mvelo tshi ya kunga vhaṱaleli. A tshi funi u farwa, zwenezwo zwiita uri tshi dzule tshi tshoṱhe. A tshisadzi a fhelekedziwa nga vhana vhao, a tshimbila nga lugwada lwa malo. A tshinna ha dzhenelee kha vhana na u tamba na zwifumakadzi.

Nḓowelo

Tshi dzula maḓini o kunaho na lwanzheni, tsha dovha tsha takalela u ṱamba kha maḓi o kunaho tshi tshi khou bvisa muṋo.