Cape Otter

© Jacques Marais

Ligama

Cape Otter (Aonyx capensi)

Kutiveta Kwato

Le Cape Clawless Otter ikala budze lobungaba kunye na kutsatfu nge m bese sisindvo sayo siba lishumi nakutsatfu sema kg. ngaphandle kwasesiswini, chochoco, tihlatsi nendzebe yangetulu, letonkhe timuhlophe, lolokusele konkhe emtimbeni kuvaleke ngeboya lobu nsundvu. Cishe kute lokubambako emkhatsini wetintwane netinyawo tangaphambili, kepha tinyawo tangemuva tinkinkekile cishe hhafu webudze bato. Tisihlanu tindzawo letite tingalo etinyaweni. Tine msila lomukhulu kepha lomufisha.

Kudla Kwato

Tidla kakhulu tinkhala, kepha tiyatidla neti mfishi, ticoco, ema lobsters, tinyoni,tilwanyana, boholoholo noma tintfulo, ema molluscs kanye naletinye tilwane.

Kwakhiwa

Nentiwa umnyaka wonkhe, bese ngayinye kuya kulabatsatfu bantfwana bema cape otter bayatalwa, emvakwekumitsa sikhatsi lesimalanga lamashumi lasitfupha kuya kumashumi lasitfupha nesihlanu.

Indlela Letiphatsangayo Elinengini

Njengoba ema Otters ahlakaniphile phindze atsandza kudlala ngekwendalo yawo, ayabukeleka. Kulukhuni kutitfola etigangeni noma emahlatsini, futsi tivamise kuba todvwa. Lamasikati ema cape otter avame kuphekeletelwa bantfwana babo, ngako aphila ahamba ngemacembu lasiphohlongo.

Indzawo Letihlala Kuyo

Etindzaweni letinemanti lahlobile kanjalo nase lwandle, kepha ngasebantfwaneni kubonakala adzingeka nakato washa luswayi lolusuke lukuloboya wato.

Lapho Titfolakala Khona

Le Cape Clawless Otter ibonakala etindzaweni letisendzaweni lese east kuya eceleni kwelwandle nalapho kusefeka khona kungcola kwe lwandle noma imifula yase Ningizimu Afrika, kepha kute layatiwa khona. Ayikho etindzaweni letigwadvukile letise nshonalanga yalelive. Budze belusentselo lelwandle kusuka kukunye kuya kumabili ema km, kuchubekela emifuleni kunye kukutsatfu kuya kulalishumi ema km.