Cape Otter
Otter ya Kapa

© Jacques Marais

Leina

Otter ya Kapa [aonyx capensi otter]

Ponalo

Otter Kapa ya go hloka dinala ke ya magato a dimitara tše 1,3 botelele le boima bja dikilograma tše 13. Ntle le mo mpeng, mometšo, marama le dipounama tša ka godimo, kamoka di tšhweu, mmele wa yona kamoka e apesitšwe ka boya bjo bo ntšhi bja mmala wo tsothwa ya go tsenelela. E nyakile go sa be le ditlhale tša matlalonyana a go hlakanya menwana mo maotong a ka pele, fela e na le ditlhale tša matlalonyana a go hlkanya menwana ya maoto a ka morago a botelele bjo bo ka bago seripagare sa yona. E na le menwana ye mehlano ye e se nago manala maotong kamoka. Di ne mesela ye mekoto, eupša o mo kopana.

Dijo

Kudu dijo tša yona ke molaba, gape e ka tšea le dihlapi, digwagwa, dilobster, dinonyana, dikhunkhwane, digagabi, dimolluscs diamuši tše nnyane.

Pelegišo

E tswala ngwaga kamoka, gomme e tswala e tee go ya go tše tharo ka sebaka se se tee, morago ga go duša nako ya matšatši a 60 go ya go 65.

Boiswaro bja bosetšhaba

Gobane Diotter di bohlale e bile di rata go raloka ka hlago, di a kgahliša go di lebelela. Ga di fihlelelwe kudu lešokeng, gomme gantšhi ke batšhika noši. Ditshadi gantšhi di felesetšwa ke tše nnyane tša tšona, ka fao di phela ka sehlopheng sa go fihla go tše seswai. Tša dipoo ga di tšeye karolo mo go hlokomeleng bana ba tšona gomme ga di ikamagantšhe le ditshadi.

Bodulo hlago

E phela tikologong ya metsee a hlwekilego le lewatle, gomme morago ga go go tsena ka lewatleng e hloka metsee hlwekilego go hlatwatšwa letšwai boboyeng bja yona.

Di hwetšwa kae?

Diotter tša Kapa tša go hloka manala di na le phasalatšo ka bohlaba go ya lebopong la lewatle le ka tshepedišong ya kelelotšhila ya ditikologong tša dipula tše di ntšhi mo Aforika Borwa, gomme ga go sebaka seo e tlwaelegilego. Ga e gona ka ditikologong tša go hloka pula tswa ka bophirima bja lefase la rena. Mafelong a mabopo e akanywa e ka bonwa e le tee mo dikilometareng tše pedi, gomme e bonwa dikilometara di le tharo go fihla go tše lesome go bapa le dinoka.