Cape Otter
Intini yephondolwandle

© Jacques Marais

Igama

Intini yephondolwandle [Aonyx capensi]

Ukuvela nokwakheka kwayo

Iintini ziinlwanyana esingananzipho, zinesilinganiso sonobude obungaba yimithara engu-1.3, kuthi isilinganiso sobudisi bazo bube makhilogremu angaba li-13. Umzimbayo woke wande ngombala ozotho oqarhe ngenhluthu nofana amaboya anzinyana, kodwana amathumbu, imithlathi, umphimbo nomlomo wangaphezulu unombala omhlophe kuthi eenyaweni zaphambili iinzwani zayo azina sikhumba esilibhande elizihlanganisako, kodwana zemuva zona zinaso isihlanganiswesi esingaba siquntu sobude bazo. intini ineenzwani ezihlanu ezinganaanzipho, umsila omfitjhani kodwana odege.

Ukudla nofana idayethi

Ziphila khulu ngokudla iinkala, iinrhwarhwa, iimfesi, iinyoni abobezela, iimbhadwa,iinunwana, ifukwana nezinye iinlwanyana ezincani.

Ukuzala nokukhulisa

Zikhula ngesikhathi esingaba myaka begodu zingazala amadzinyani angaba mabili ukuya kamathathu, ngemva kwesikhathi sekambiso yokumitha esingaba malanga ama-60-65.

Ukuziphatha kwazo

Zithanda khulu ukukhamba ngokuhlukana begodu zaziwa khulu njengeenlwani ezihlakaniphileko nezithanda ukudlala ngokwemvelo, ziyakarisa nawuzibukeleko. Intini esikazi ivame ukuphekelelwa khulu bentwana bayo ngokukhamba ngemihlambi engabanamalunga abalelwa kabunane. Eduna yona ayikho indima eyidlalako ekukhuliseni nekufundiseni ezincani begodu ayikavami ukutholakala hlangana nalezo ezisikazi.

Indawo yokuhlala /Isikhundla

Zithanda ukuhlala endaweni enamanzi atsengileko kanye nemalwandle, kodkwana emva kwesikhathi budinga amanzi atsengileko ukuhlanza itswayii eliba seboyeni besikhumba sayo.

Lapho zitholakala khona

Zitholakala khulu eendaweni ezimagega nelwandle kunye neemforweni zesiphande sePumalanga ye-Sewula Afrika esinezulu elinengi. Abutholakali eendaweni ezinganazulu zeTjingalanga yenarha. Esilinganisweni sobude belwandle kungatholakala intini yinye ngemva kwamakhilomithara amabili, kuthi emilanjeni kube silinganiso sentini yinye emekhilomithareni amathathu.