Brown Headed Parrot

© Nigel J Dennis
Brown Headed Parrot.

Tshivhumbeo

Hetshi tshiṋoni ndi tshinwe tsha zwiṋoni zwine zwa vha na muvhala wo no nga maṱari a muri tsha vha na ṱhoho ya gireyi. Tsha vha na muvhala wa tshitopi nga fhasi une wa sa vhonale arali tshi sa khou fhufha na mabesu ane avha uri oya kha gireyi na tshitopi, ine ya vha na mulomo mutshena ya vha na luṱoswi kha mulomo lune lwa vha na muvhala mutsu. Udala ha muvhala mutsu zwi bva kha u fhambana ha zwipuka. dzinwe dzine dza vha na ṱhoho dza buraweni dzine dza vha na maṱo a a tshitopi fhedzi dza vha na muvhala wa gireyi na tshitopi wo dombilelaho, dzinwe dzina maṱo a gireyi ine a vhonala a khulwane.
Dzoṱhe dzine dza vha ṱhukhu dzina ṱhoho dza buraweni na muvhala wa gireyi wo dombilelaho, maṱo o ṱoḓa uvha matsu, zwine zwo yela kha muvhala wa khulwane musi tshiṋoni tsho no vha na ṅwaha. Ṱhoho dza buraweni dzina muvhala wa gireyi une uya kangiwa nga wo no nga maṱari kha mutsinga. Hedzi dza ṱhoho ya buraweni ndi dzina ḽa tshisaentsi ḽine ḽa ri Cryptoxanthus zwine zwa vha zwi tshi khou amba muvhala wo dzumbaho wa tshitopi zwine zwa vha zwi tshi khou ambelwa muvhala wa tshitopi ure nga fhasi ha,mafhafha. Hetshi tshiṋoni ndi tshiṱuku dzo lapfa 9 zwo katela na mutshila mupfufhi.

Kuḽele

Dziḽa thanga dzo fhambananaho,nḓuhu,thobeila, maluvha, mitshelo na dzi Nectar, dzi ya ḽa na thoro dza zwikoli dzi tsimuni na hone dzi a wela kha zwipuka zwine zwa tshinyadza zwiliṅwa, dzi wanala kha lugwada lwo no swika 50 fhethu hune ha vha na zwiliwa.

Kubebele

Dzi ya vhibva lwa vhudzekani dzi na minwaha mivhili uya nnṱha, fhedzi adzi bebi u swikela dzi na minwaha miraru uya kha miṋa, hedzi phukha dzi funa na Poicephalus, dzi beba nga maanḓa hu vhuria, naho huna uri huna dzinwe dzine dza beba vhukati ha ṅwaha. Vhunzhi ha vhafunani vha ya kona u beba luvhili kana luraru kha ṅwaha, zwine ho ḓalesa u bebiwa vhana vhavhili kha makumba mararu kana maṋa. tshifhinga tsha u alamela ndi maḓuvha a 28, ṱhukhu nnzhi dzi ya ṱhogomelwa lwa vhege dza malo uya kha fumi.

Kutshilele

Dzi ya wanala dzi tshi khou tshimbila dzi mbili mbili kana dzi lugwada luṱuku, nahone dzi funesa nga maanḓa u dzula kha miri mihulwane, kanzhi dzi dzula nnṱha -nnṱha, dzi ya shona nga maanḓa na muvhala wadzo wo dzumbamaho, a dzi vhonali arali dzi sa khou fhufha dzi tshi bva kha muri munwe dzi tshi ya kha munwe. Uya nga Lexicon parrots hezwi zwiṋoni zwi ya wanala zwi tshi khou fhufha na dzi Cape parrots.

Dzina ḽa tshilatin

Poicephalus cryptoxanthus

Hune dza wanala hone

Dzi wanala Eastern ha Afrika Tshipembe. South Eastern Afrika, dzi ya wanala kha zwipiḓa zwa Afrika Tshipembe, Kenya Zululand, Mozambique, Tanzania, Zimbabwe, Mali na zwiṱangadzimeni zwa Zanzibar na Pemba.