Brown Headed Parrot
Papagae ya hlogo ye sootho

© Nigel J Dennis
Brown Headed Parrot.

Leina

Papagae ya hlogo ye sootho.

Ponalo

Papagae ya logo ye sootho ke nonyana ye nngwe ya go ba le hlogo ye sootho. E na le Mafego a serolane ka tlase le ka pele e fela ka pele go bonagala fela ge e fofa. Tlhamo leihlong ke ye setlha. Hlogo ye sootho e na le nko ye šweu le bontsho godimo ga ntlha ya molomo. Go ya ka ye nngwe le ye nngwe gore mmala wo moso o bonagala bokae. Papagae tše dingwe di na le mahlo a serolane e fela ke tše ntsho e bile mmala wa serolane ke yo setlha. Tše dingwe di na le mahlo a setlha bjo bofefo le ge di godile.
Tše nnyane kamoka di na le mahlo a bosetlha bjo boso, bo nyakile go ba bjo bontsho kudu, a thoma go ba bofefo ge di gola di swara ngwaga o tee. Molala wa Papagae o na le mmala wo setlha e fela o na le go galoga o be yo motala. Hlogo ye sootho ke leina la se saentifiki le bitšwa, cryptoxanthus, lona le ra gore; 'serolane se fihlilego' gomme le šupetša mmala yo serolane tlase ga mafego. Papagae ya hlogo ye sootho ke tše nnyane, di na le botelele ba senyane le mosela wa

Dijo

Di ja dipeu tša mehuta, dikoko,thetlwa, matšoba, dienywa le todi. Di na le go nyakana le moatsa le mafela, e bile e bitšwa legotlo la naga mafelong a mangwe. Gape di na le go hwetšagala ka dihlopa tša palo ya go lekana le 50 fao di nyakago dijo.

Pelego

Papagae ya hlogo ye sootho e gola ge e na le megwaga ye mebedi, e fela ga e belege go fihlile e na le na le mengwaga ye tharo goba nne. Bjalo ka Poicephalus, Papagae ya hlogo ye sootho le yona e gantši e belega ka mariga, e fela go na le tšeo di belegago ngwaga kamoka. Balekane ba bantši ba Papagae ya hlogo ye sootho be bea mae ga bedi goba ga raro ngwageng o tee, gantši ba mae a mabedi go fetiša a mararo goba nne. Nako ya sealamedi e tšea matšatši a masomepedi seswai. Tše nnyane tše ntši di emiša go amušiwa ge di swara dibeke tše seswai goba lesome.

Mokgwa

Papagae ya hlogo ye sootho gantši di hwetšagala di le bobedi le sehlopha se sennyane gomme di rata dihlare tše kgolo, tše telele. Gantši di dula kua godimo. Di na le dihlong e bile di kgona go e khuta gabotse, ga di bonagale kudu ge di sa fofe sehlareng. Go ya ka Lexicon ya Papagae, tša hlogo ye sootho di na le go hlakana le Papagae tša Kapa.

Leina la se latin

Poicephalus Cryptoxanthus

Di hwetšagala kae

Papagae ya hlogo ye sootho e tšwa Bohlabela bja Afrika Borwa, South-eastern Africa, di hwetšagala gongwe mo Afrika Borwa mafelong a go swana le Kenya, Zululand, Mozambique, Tanzania, Zimbabwe, Mali ale di islands tša Zanzibar le Pemba.