Cats Tail
Mogatla Wa Katse

© B. Strohbach

Leina

Mogatla Wa Katse, Bottle-brush kgotsa Rainbow Grass

Leina La Se-Latin

Perotis patens

Ditiriso

Thunya-kakaretso nako dingwe e dirisiwa mo go rulaganyiweng ga dithunya. Ka ntata ya matlhare a a seng kalo, ga se gantsi e fulwa. Ke ngwang nako dingwe mo mafelong a a petlekilweng, fela go bonolo go e laola.

Thanololo

Boleele jwa go fitlha 60 cm. E mela lelêdu ka ngwaga la magare a letlhare a 12 cm. Dithunyatlhaga di di nnye, nngwe le nngwe ka meritshana e le mebedi. Matlhare a makhubunyana ka mmala wa botala jwa legodimo le jwa tlhaga. Thunya-kakaretso ke kalana e ê gogelang e e boleta mme e tlhamaletse.
Mogatla Wa Katse o mela mo mmung o ô amilweng ke thoromo-kgolo, gantsi mo mafelong a a omeletseng a a sa iphitlhang. E mela gantsi mo mmung o ô bokowa o le motlhaba; gape le mo ditshimong tsa maungo le fa go lemilweng, nako dingwe le mo dithoteng tsa matlapa mme e fitlhelwa kwa Porofenseng ya Limpopo le kwa Kruger National Park.

Thunyô

Ngwanatsele – Moranang

Tlhagiso

Mogatla Wa Katse o itsagale ka maina a le mmalwa go ralala mofuta wa ôna. Maina a akaretsa Bottlebrush, Grass, Rainbow Grass le Purple-spike Perotis.