Cats Tail
Tjani Besisila Sakati

© B. Strohbach

Ligama

Tjani Besisila sakati, Libhodlela-Lelibrush noma tjani bemushi wenkosazana (Cat’s Tail Grass, Bottle-brush or Rainbow Grass)

Ligama Lelathini

Perotis patens

Kusetjentiswa

Lesihloko lesiphelele setimbali sivama kusetjentiswa ekulungiseni timbale. Ngenca yalamacembe lambalwa, ayikavami kudliwa. Ngalesinye sikhatsi ibalukhula kuletinye tindzawo, kepha kulula kuyilungisa ngendlela yemshina.

Inchazelo

Kuya emaceleni ingemashumi lasitfupha ema cm. ibaneboya njalo ngemnyaka nelishumi nakubili lema mm elicembe lelinelikhaba. Emanyeva mancane, linye lineboya lobubili. Emacembe angatsi magagasi futsi aluhlata losasibhakabhaka kuya kuluhlata ngelibala. Sihloko salembali silula futsi siyakhanga, nemanyeva lahlabako. Loluhlobo lalotjani abunambitseki.

Indzawo

Tjani besisila selikati buvela esihlabatsini lesiphazamisekile, avama koma. Ukhula kakhulu emhlabatsini longekho kahle nalosicumbi; kanye nasendzaweni lenetitselo netindzawo netindzawo letihlakuliwe, futsi ngaletinye tikhatsi kumawa lanematje angaphindze atfolwe esifundzeni saseLimpopo nase Kruger National Park.

Timbali

Kwenteka ngetinyanga teLweti kuya kuMabasa.

Umbhalo

Tjani Besisila Selikati batiwa ngemagama lamanengi ngendlela yabo. Lamagama afaka Tjani Belibhurashi lelibhodlela, Tjani Bemushi Wenkosazana kanye nePerotis yelinyeva lekhwebeletane.