Cats Tail
Mosela wa Katse

© B. Strohbach

Leina

Mosela wa Katse, Poratšhe ya lebotlelo goba, Bjang bja Molalatladi

Leina la selatini

Perotis patens

Tšhomišo

Hlogo ya matšoba ka nako ye ngwe e šomišwa go ka kgabišo ka matšoba. Ka lebaka la go ba le la matlaka a mmalwa fela, ga se gantšhi bo fulwa. Ka nako tše dingwe ka mafelong a mangwe ke sekoro, eupša go bonolo go bo laola semotšhene.

Tlhalošo

Bo botelele bja disentimetara tše 60. Go tshutla ka ngwaga ke dimilimetara tše 12 bja matlakalapepetla. Meetlwana ke ye me nnyane, o mongwe le o mongwe o na le boditsi bjo bo bobedi. Matlakala a swana le maphoto gomme a botala bja legodimo go y ago botala ka mmala. Hlogo ya matšoba ke ye bolete bja go gogela, mootlwa ke o thwii. Mohuta wo wa bjang ga o lewe.

Mafelo a bodulo

Bjang bja Mosela wa katse bo hlagelela ka mabung a go swenywa, gantšhi mo go omilego, mafelo a go bulega. Bo gola kudu mabung a sa nonago, a mohlaba le a kgohlaganego; gape ka dirapeng le mabung a lemiwa, gomme ka dinako tše dingwe ka mekgokološeng le go hwetšwa ka Limpopo Profense le Phakeng ya Bosetšhaba ya Kruger.

Go thunya

Dibatsela-Moranang

Dintlha

Bjang ba Mosela wa Katse bo tsebjwa ka palo ya maina a mehutahuta ka dileteng tša bjona. Maina a akaretša Poratšhe ya Lebotlolo, Bjang bja Molalatladi le Mootlwa wo perese Perotisi.