Cats Tail
Umsila kaKatsu

© B. Strohbach

Igama

Umsila kaKatsu (Cat's Tail Grass, Bottle-brush or Rainbow Grass)

Igama lesi-Latin

Perotis patens

Umsebenzabo

Kesinye isikhathi incenye ephezulu yamatlhurhelo ivamise ukusetjenziswa erhemisweni lamathuthumbo. Ngebanga lokubana namakari amancani kwabo kunciphisa ukudliwa ziinlwani. Kesinye isikhathi buthathwa njenge similo somango eendaweni ezirhulekileko, kodwana bulawuleka lula ngaphandle kokutshwenyeka.

Ihlathululo

Ukuphakama kwabo kungaba masenthimitha amasumi asithandathu. Buvamise ukumila amarikiriki qobe nyaka kanye namakari apataleleko ngamamilimitha alitjhumi nambili. Bunamevana amancani akhamba ngobunengi, kuthi linye libe namanye nofana amaboyana ahlabako.
Amakarabo aphembethwa mumoya begodu anombala ohlaza sasibhakabhaka okuvangene nobuhlaza satjani. Amatlhurhelwabo ayakarisa, begodu anamevana anqophileko. Umhlobo lo wotjani awudleki.

Ikhayalabo

Umhlobo lo wotjani utholakala eendaweni zehlabathi ekhe yathikamezeka, kanengi lapho komekhona kanye neendaweni ezimbulekileko. Bumila khulu ehlabathini eyisanda ebutheleleneko nesezingeni eliphasi, eemvande kanye nemasimini atjaliweko, kesinye isikhathi butholakala emaphadlhukweni wamatje begodu buyatholakala esiFundeni se-Limpopo kanye ne-Kruger National Park.

Amathuthumbo nokutlhurha

Ngenyanga kaSinyikhaba ukuya kuSihlabantangana.

Ibuthelelolwazi

Umhlobo lo wotjani waziwa nangamagama amanengi lapho utholakala khona. Wona afaka hlangana elithi: Bottlebrush Grass, Rainbow Grass kanye ne-Purple-spike Perotis.