Black Backed Jackal
Phokoje ya mokwatla o mo ntsho

© Roger de la Harpe

Leina

Phokoje ya mokwatla o mo ntsho (Canis mesomelas)

Popego

Phokoje ya mokwatla o montsho di phasaladitswe ka bophara mme di itsege ka matlhajana le bogatlhamela masisi. Gantsi e ka bonwa e ya go utswa bontlhanngwe jwa dijo tsa setlhopha sa Lions fa di fetsa go bolaya. Gantsi ke diphologol tsa bosigo mme gape le mosthegare di a bonwa, phologolo e nntle mme e Tshwane tse go gakologelwa pitso. Phokoje ya mokwatla o montsho e fepa ka diamusi tse di nnye, digagabi, dinonyane, mae, nama ya tse di suleng le maungo. Di ja nama ya tse di bolailweng mme di kgona go tsoma k abo tsona.

Dipalopalo tsa botlhokwa

Bokete (namagadi) - 5, 5 - 10 dikhilograma
Bokete (tona) - 6, 8 - 11, 4 dikhilograma
Boleele (namagadi) - 110 disentimetara
Boleele (tona) - 110 disentimetara
Go Dusa - dikgwedi di le 2
Nomoro ya bašwa - 1 - 6 diphokojana
Tolamo - Carnivora
Lelapa - Canidae

Pelegiso

1 - 6 (ga se gantsi9) tse dinnye di tsalwa kgweding ya Phukwi go ya Diphalane morago ga go dusa dikgwedi di le 2.

Tlhaloso ya fa e gatileng gona

E phepa, mabala a tshwanang le a ntšwa le boleele jwa disentimetara tse 5.