Black Backed Jackal
Imphungushe

© Roger de la Harpe

Ligama

Imphungushe [Canis mesomelas]

Inchazelo

Timphungushe tilwane letisakatekile letatiwa ngekuhlakanipha nekuba nesibindzi. Tivame kubonakala tilumaluma teba kudla lokuncane kwemabhubesi nakabulele. Ikakhulu tibonwa ebusuku kepha tiyabonakala nasekuhambeni kwelilanga, lesisilwane lesibukekako sinendlela yekukhumbula. Imphungushe idla letinye tilwane letincane, tinyoka, tinyoni, emacandza, tilwane letifile ne titselo. Timphungushe tiyadobha noma titfola kudla emigodzini kepha tinguletinye letikhona kutifunela kudla ngendlela yekutingela.

Luhlolo Lolubalulekile

Sisindvo (Wesifazane): Emashumi lasihlanu khoma nesihlanu semakhilogrami kuya eshumini
Sisindvo (Silisa): Emashumi lasitfupha khoma nesiphohlongo kuya eshumini nelishumi khoma nakune ngemakhilogrami
Budze (Wesifazane): Likhulu lemashumi nelishumi ngema sentimitha
Budze (Silisa): Likhulu lemashumi nelishumi ngema sentimitha
Sikhatsi lesihlala esiswini: Tinyanga letimbili
Inombolo yaletincane: Kusuka kuyinye kuya kulasitfupha
Kulungisa noma Kucondzisa: Carnivora
Umndeni: Tikumndeni munye naleto letidla inyama

Kwentiwa

Yinye kuya kulasitfupha (akukavami kufika ku Nfica) nakutalwa bantfwana ngenyanga ya Kholwane kuya enyangeni ye Mphala emva kwekuba ngaphakatsi esiswini tinyanga letimbili.

Inchazelo ye Spoor

Ihlobile, yincane, inetindlela tenja bese ibayindze ngemasentimitha lasihlanu.