Black Backed Jackal
Diphokojwe

© Roger de la Harpe

Leina

Diphokojwe [Canis mesomelas]

Ponalo

Phokojwe ke phoofolo ya go phatlala e bile e tsebega ka boradia le bogale. Ka nako ye ngwe e na le go ya go utswa seripa go tau. Ke phoofolo ye tsutlago bošego e fela e na le go bonagala mosegare, ke phoofolo ye bose ye e nalego modumo was go gopolega. Phokojwe e ja diamuši, digagabi, dinyonyane, mae, nama le dienywa. Di a tsoma e bile ke ditsomi kabo tšona.

Dipalopalo tsa bohlokwa

Boima ba ye tshadi: Dikhilometere tše 5, 5 - 10
Boima ba ye tona: Dikhilometere tše 6, 8 - 11, 4
Botelele ba ye tshadi: 110 cm
Botelele ba ye tona: 110 cm
Nako ya go gola: Dikgwedi tše pedi
Palo ya bana: 1 - 6 pups
Mohuta: Diphoofolo tseo di jago nama
Lelapa: Lelapa la Dikatse tša naga tše di phelago ka nama

Pelego

Go thoma ka ye engwe go fithla ka tše tshelelago dibelega go thoma ka kkgwedi ya Julae go fihla ka ya Oktobere morago ga nako ya go duša dikgwedi tše pedi.

Motlhala wa maoto a yona

Bothakga, nnyane, e na le maswo a menwanwa fase ge e sepela a go swana le a mpša ya botelele ba 5 cm.