Black Backed Jackal
Ipungutjha enomgogodlha onzima

© Roger de la Harpe

Igama

Ipungutjha enomgogodlha onzima (Black-backed Jackal) [Canis mesomelas]

Ihlathululo

Umhlobo lo weempungutjha waziwa khulu ngokuba namakghono kanye nokuba nesibindi esirarako. Zivamise ukubonwa zeba ukudla ngokuhlephula inyama nofana ingcuba yeenlwani ezibulewe mabhubezi. Zitjhagala khulu ebusuku kodwana ziyabonakala nemini, begodu zithi zizihle nje zibe netjhada nofana isililo esingakhohlwekiko. Umhlobo lo wepungutjha uphila ngokudla, iinlwanyana ezincani, imihlobohlobo yeenbhadwa, iinyoni, amaqanda, ingcuba, kanye neenthelo. Ziphila ngokukhamba zizuma ukudla.

Iimbalobalo ngepilwazo ezirhunyeziwe

Isilinganiso sobudisi (esikazi): 5, 5 - 10 kg
Isilinganiso sobudisi (eduna): 6, 8 - 11, 4 kg
Isilinganiso sobude (esikazi): 110 cm
Isilinganiso sobude (eduna): 110 cm
Isikhathi sekambimbiso yokumitha: 2 months
Inani lamadzinyana/ abentwana: 1 - 6 pups
Umhlobo/ irhemo: Carnivora (mhlobo weenlwani ezidla inyama kwaphela)
Umndaneni: Canidae

Ukuzala nokukhulisa

Zivamise ukuzala idzinyana linye ukuyela kasithandathu, (kesinye isikhathi angaba lithoba, kodwana akukavami khulu). Zizala phakathi kwenyanga kaVelabahlinze ukuya kuSewula ngemva kwesikhathi sekambiso yokumitha eziinyanga embili.

Ihlathululo ngemitlhalazo

Ihlanzekile begodu inemitlhala efana neyenja enesilinganiso sobude obumasenthimithara amahlanu (5 cm).