Whitethroated Monitor

© Tyrone Ping

Vito

White-throated Monitor (Varanus albigularis albigularis)

Luhla Lolutsetfwe

Lihlangotsi: Reptilia
Kucondzisa: Squamata
Umndeni: Varanidae
Budze Balensikati: Emakhulu lamane kuya kumakhulu lasihlanu ema mm
Budze Balendvuna: Emakhulu lamane kuya kumakhulu lasihlanu ema mm

Letinye Taletilwane

Throated Monitor Lemhlophe (V. a. albigularis), Throated Monitor Lemhlophe yase Angola (V. a. angolensis), Throated Monitor Lemhlophe yase Mphumalanga (V. a. microstictu)

Inchazelo

Le throated monitor lemhlophe yinkhulu kakhulu, Umgololo locinile, umlente nemikhono kanye netingalo leticijile. Lenhloko inelikhala leyiyindingilizi futsi lisidudla, nelikhala leliseceleni kwemehlo kunasekugcineni kwelikhala. Umhlane wawo umphunga losa nsundvu ngetulu, kanye nemacashata langabasihlanu kuya kulasitfupha lamtfubi longatsi uyaphela.

Kusakateka

Emkhatsini wetiganga kanye nemahlandze lasemkhatsini etigodzini tetifundza, kepha ayikho eWestern Cape. Etindzaweni letinye, kuya etigangeni letise Mphumalanga ye Afrika.

Kwakhiwa/Kwentiwa

Ngesikhatsi selihlobo ekungeneni kusuka kulasiphohlongo kuya kulamashumi lasihlanu nakunye emacandza latalelwako, kushiyana ngelinani lalensikati. Lamacandza achobosela emalangeni lalikhulu nelishumi kuya kulalikhulu nemashumi lamabili lagciniwe, kepha atsatsa sikhatsi lesidze lasesigangeni.

Kudla Kwawo

Kudla kwawo kufaka kakhulu emashongololo, emabhungane, tintsetse kanye neminenkhe yendzawo.