White-Throated Monitor
Uqamu Womphimbo Omhlophe

© Tyrone Ping

Igama

Uqamu womphimbo omhlophe (White-throated Monitor) (Varanus albigularis albigularis)

Iimbalobalo Ngepilwabo Ezirhunyeziweko

Isigaba: Reptilia
Irhemo/Umhlobo: Squamata
Umndenazo: Varanidae
Ubude Besikazi: 400 - 500 mm
Ubude Beduna: 400 - 500 mm

Imihlobo Yakwabo

Kunomhlobo wakaqamu womphimbo omhlophe [V. a. albigularis], we-Angola [V. a. angolensis], wePumalanga [V. a. microstictu]

Ihlathululo

Umhlobo lo wakaqamu mkhulu, unepumulo ede, imilenze eqinileko nebonakala ithambile kanye namazipho abukhali. Ihlokwayo yakheke njenge lerhe, iitunja zepumulwayo zakheke begodu ziseduze namehlo khulu ukudlula ukuba sesiphethweni sepumulo.

Umhlanayo unombala omlotha okumnyama kuthi ngaphezulu uqarheke ngozotho, bese ube namabala amahlanu ukuya kasithandathu asarulana okumthuthu nobumnyama evamise ukuba sencenyeni yesiphetho.

Ukwabeka Nokusabalala Kwazo

Batholakala koke eendaweni ze-savanna kanye neemphandeni ezisiquntu serhalawumba weenarha ezincani, kodwana abatholakali eTjhingalanga Kapa, nakezinye iindawo ukuyokufika keze-savanna yePumalanga ye-Afrika.

Ukuhlangana Noduna Nokubekelisana

Ekuthomeni kwehlobo bavamise ukubekela amaqanda abunane ukuyela kamasumi amahlanu nanye, nokho lokho kuya nangobukhulu bakaqamu osika.

Amaqanda la aqoqoselwa ngemva kwamalanga alikhulu nesumi ukuyela kalikhulu namasumi amabili eendaweni lapha bavaleleke khona, kuthi emangweni lapho bakhululeke khona bathathe isikhathi esidlula leso.

Ukudla

Baphila ngokudla amasongololo, abonambhonge, iintethe kanye neenkume.