Spotted Bush Snake
Inyoka Yelihlatsi Lenemabala

© Tyrone Ping

Ligama

Inyoka yelihlatsi lenemabala (Philothamnus semivariegatus)

Luhla Lolutsetfwe

Lihlangotsi: Reptilian
Kucondzisa: Squamata
Umndeni: Colubridae
Budze balensikati: Emakhulu lasiphohlongo nemashumi lasihlanu ema mm
Budze balendvuna: Emakhulu lasiphohlongo nemashumi lamabili nesihlanu ngema mm

Inchazelo

Lenyoka yelihlatsi lenemabala yinyoka lencama kakhulu, lenenhloko lepatalele kantsi futsi inesisila lesidze. Umtimba wayo uluhlata lokhanyako lohhwabile, ivame kuba nemabala lasibekele noma lamnyama ngetulu kwemtimba, lokuyenta ibe mphunga ngasekupheleni. Lenhloko iluhlata noma luhlata lolusasibhakabhaka loya kuluhlata.

Kusakateka

Lenyoka yelihlatsi lenemabala itfolakala esigodzini lesisenyakatfo eKalahari kanye nase Northern Cape, kufika eNamaqualand lese nshonalanga kanye ne Port Elizabeth lese mphumalanga. Nomakuphi iyavela kuya enkhabeni ye Afrika kuya eSudan kanye nase Guinea.

Kwakhiwa/Kwentiwa

Lensikati italela lamatsatfu kuya kulalishumi nakubili emacandza ngesikhatsi sasehlobo.

Kudla Kwayo

Idla sibankhwa, ema chameleons kanye neticoco tasesihlahleni.

Luhla Loluhlanganisiwe

Lenyoka yelihlatsi lenemabala ayisiyo inyoka longayigcina njengoba ayidli kudla lokugciniwe.