Spotted Bush Snake
Inyoka Enamacatjhazana

© Tyrone Ping

Igama

Inyoka enamabalabala (Spotted Bush Snake) [Philothamnus semivariegatus]

Iimbalobalo Ngepilwayo Ezirhunyeziweko

Isigaba: Reptilia
Irhemo/Umhlobo: Squamata
Umndenazo: Colubridae
Ubude besikazi: 850 mm
Ubude beduna: 825 mm

Ihlathululo

Umhlobo lo wenyoka umatsikana, unehloko epataleleko ebonakala khudlwana kanye nomsila omude. Umzimbayo unombala ohlaza satjani okukhanya khudlwana ukuyeka kofipheleko, ivamise ukuba namacatjhazana encenyeni ephambili yomzimbayo, kuthi ukuyela esiphethweni esisemuva somzimbayo abenombala omlotha okuqarheke ngewebhronsi. Inehloko ehlaza satjani nofana oqarheke ngohlaza sasibhakabhaka.

Ukwabeka Nokusabalala Kwazo

Umhlobo lo wenyoka utholakala eemphandeni ezisetlhagwini, ukuyela ngaphakathi kwe-Kalahari kanye neTlhagwini Kapa, ukufinyelela etjhingalanga ye-Namaqualand kanye nepumalanga ye-Port Elizabeth. Lapho khunye itholakala ekabeni ye-Afrika ukuyela e-Sudan kanye ne-Guinea.

Ukuhlangana Neduna Nokubekelisana

Esikazi ibekela amaqanda amathathu ukuya kalisumi nambili abanzi phakathi nehlobo.

Ukudla/Idayethi

Idla iimpharela, abomarhwarhwambayi, amanwabu kanye neenrhwarhwa zemithi.

Ibuthelelolwazi Ngomangwazo

Umhlobo lo wenyoka awufuyeki ngombana awudli lokha nawuvalelekileko nofana ungakakhululeki.