Scops Owl
Sahhukulu se Scop

© Shem Compion
African scops owl.

Setfulo

Leti tahhukulu tatiwa ngekutsi timhlophe ebusweni bato. Ngenca yemiphumela lemihle kunalamanye ema Scops latahhukulu, letinyetati tipha leti tahhukulu licembu lato – Ptilopsis. Lama Scops ahlala kakhulu eAfrika eningizimu ye Sahara.

Kutiveta kwato

Tincane timphunga ngelibala, tahhukulu letiphitsitela ebusuku futsi tivela ngebuso lobumhlophe, tigegetelwe ngulokumnyama ngasegcineni, bese nendlebe lenkhulu. Emehlo ato aluphuti. Tinetindlebe letivuleka kakhulu kunaletinye ti tahhukulu letima Scops. Linani lato lishumi nemfica kuya kumashumi lamabili nakune ngema cm (7.5-9.5’). tinetindlebe letinkhulu bese tinebuso lokunalokumnyama.

Kudla kwato

Njengaletinye tahhukulu letincane, lesahhukulu lesinebuso lobumhlophe sijwayele tilwanyana, noma tingatsatsa tinyoni letincane, emagundvwane kanye naletinye tilwane letincane. Tilwane letitingelwako tivama kuba tinkhulu kunekubanjwa nguletinye tilwane tetahhukulu. Titingela endzaweni letiphumula kuyo levulekile bese tehlela phansi kulenyamatane. Tilwanyana letinkhulu, tinyoni letincane, emagundvwane kanye naletinye tilwane.

Kwakhiwa

Sikhatsi sato sekuhlangana siyahluka kakhulu. E Zimbabwe, yinyanga yeNgci kuya kunyanga yeLweti. Kwehlela eNingizimu, kusemkhatsini wenyanga yeNkhwenkhweti kuya enyangeni yeNdlovana. Tivama kuhlala etilulwini letilahliwe noma letashiywa nguletinye tinyoni, kusukela kuma pigeons kuya kuti Ngculungculu. Tiphindze tisebentise imihomu yetihlahla kantsi futsi tatiwa kutsi tisebentisa tilulu letisemhlabatsini. Kusuka kumabili kuya kulamane lamanyako, emacandza lamhlophe latalelwako etindzaweni noma etilulwini, kufukamela kucala ngekushesha. Kusuka ngesikhatsi liphuma, kufukamela bese kuyenteka kwemalanga lamashumi lamatsatfu. Emantjwele ato abese ayaphuma aye emagaleni ladvutane nase anemaviki lamane, bese acala kundiza emavikini lambalwa muva.

Kutiphatsa kwato

Letahhukulu tema Scops letinebuso lobumhlophe siphitsitela ebusuku futsi sitsandza tilwanyana. Sahhukulu setihlahla letincane letihlangene kanye nemahlashana, futsi tisebentisa tilulu letisemhlabatsini kakhulu kuhlanganela khona. Emacembu aletilwane angahlukaniseka ngebukhulu abetindlela letimbili tetahhukulu, sahhukulu se Screech se mhlaba lomusha, kanye ne Scops semhlaba lomdzala. Tinganemashumi lamane tahhukulu emacenjini lasakatekile lagabancela ngasekudla semhlaba. Incumbi yaletahhukulu ahlala etigodzini letisemnceleni. Uma letitinyoni tiphazamiseka ngesikhatsi sasemini, tingabatindze phindze tibencama ngemitimba bese ticamela ngasemaceleni, lokutisita kutsi tibuke lamagala letiphumule kuwo.

Indzawo

Tihlahla letimfisha letihlangene ne mahlatsi, indzawo lenetihlahla letincane. Emahlatsi lanetihlahla letinetimbali letimtfubi kanye nendzawo lenetjani netihlahla letimbalwa.

Lapho titfolwa khona

Etindzaweni letise Afrika yonkhana kakhulu eningizimu ye Sahara.

Ligama lelatin

Otus leucotis.