Scops Owl
ISikhova

© Shem Compion
African scops owl.

Isingeniso

Iinkhovezi zaziwa nangokuthi ngilezo zobuso obumhlophe (White-faced Owls). Ngebanga lokungafani kweenkhova zalomhobo abosolwazi baphe isikhovesi umhlobaso obizwa nge-Ptilopsis. Umhlobo lo wesikhova simhlali ojayeleke khulu eendaweni zoke ze-Afrika esewula ye-Sahara.

Ukuvela nokwakheka kwayo

Amehlwazo anombala osarulana. Umhlobo lo uneendlebe ezivulekileko ezikulu. Ubukhulu bazo bubalelwa emasenthimitheni alisumi nethoba ukuya emasumini amabili nane (19-24cm) nofana (7.5-9.5'). Zineendlebe ezinesiphetho eside kanye nobuso obundungulelwe mumuda orondo wombala onzima.

Ukudla

Njengezinye iinkhova ezincani, umhlobo lo wesikhova umhlobo ojayeleke ngokuphila ngokudla iinunwana, nanyana kesinye isikhathi zidla iinyonyana ezincani, amakhondlwana, kanye nezinye iinlwanyana ezincani zomhlobo omunyisako. Iinwani ezibanjwako zivamise ukuba zikulu ukudlula lezo ezibanjwa ngeminye imihlobo yeenkhovesi. Zizuma ngokuhlala eendaweni eziphezulu bese zehlele phasi nazibona lokho ezifuna ukukubamba. Zidla khulu iinunwana, iinyonyana ezincani, amakhondlwana kanye neenlwanyana ezincani zomhlobo omunyisako.

Ukuhlangana neduna nokubekelisana

Isikhathi sazo zokubekelisana nokuhlangana neduna siyahlukahluka. Enarheni ye-Zimbabwe, kwenzeka ngenyanga kaRhoboyi ukuya kuSinyikhaba. Kanti-ke ukuyela phakathi eSewula, kwenzeka phakathi kwenyanga kaVelabahlinze kanye noMhlolanja. Zivamise ukuhlala eendlekeni ezitjhiywe ziinyoni ezinye, ukusuka enyonini yezuba ukuya emakhozini (Pigeons to Eagles). Kesinye isikhathi zisebenzisa imigodi yemithi kanye neendleke eziphasi ehlabathini. Ziba namaqanda wombala omhlophe okurhanyazelako, abamabili ukuya kamane, begodu abekelwa esikhathini esimalanga alamanako, ukufukamela kwenzeka msinya ngemva kokubekela. Ukusuka ngelanga lokubekela, ukufukamela kuthatha amalanga amasumi amathathu. Amadzinyanazo aphuma esidlekeni aye egatjeni eliseduze ngemva kweemveke ezine, bese athoma ukuphapha ngemva kwamalangana ukusuka lapho.

Ukuziphatha kwayo

Umhlobo lo wesikhova kuyinyoni etjhagala khulu ngomnyama begodu iphila nangokudla iinunwana. Iyinyoni yehlathini kanye neenkhothini lapho zakha isifunda sazo lapho, begodu zisebenzisa iindleke eziphasi ehlabathini ukubekelisana. Umhlobo lo wesikhova uhlukaniseke ngemihlobo emibili yeenkhova, kunaleyo ebizwa nge- Screech Owls ze-New World, kanye naleyo yomhlobo we-Old World. Kunjalo nje kunemihlobo emasumi amane ehlukahlukeneko yeenkhova asabalele umhlaba woke. Inengi lomhlobo wesikhova esibizwa nge-Otus owls zitholakala e-Tropical regions. Iinyonezi nazithikamezekileko emini, zikghona ukulula umzimbazo ziwenze ube mude ukuyela emahlangothini, begodu lokho kuzenza zitshwaye nofana zifane nencenye yegatja lalapho zihlezi khona.

Indawo yokuhlala

Zihlala emahlathini neenkhothi, eendaweni ezimahlathi. Emahlathini we-Acacia kanye newe-Savanna.

Lapho zitholakala khona

Zibahlali eendaweni ezinengi ze-Afrika esewula ye-Sahara.

Igama lesi-Latin

Otus leucotis.