Mandela akukhuluma ngemisebenti lefanele yentiwe

Kuhlakanipha kwemuntfu nekwebantfu babambene

©Eric Miller

Ngelisuku lakhe lekutalwa Mandela watsi: asibabite bantfu labadzala bemhlaba wonkhe, hhayi ngeminyaka yabo, kepha ngenca yekuhlakanipha kwabo ngamunye phindze babambene.

labantfu laba batsatsa emandla wabo hhayi kumapolitiki, temnotfo noma emandla emasotja abo, kepha ekukhululekeni nasekuhlakanipheni kwalabo labanabo. Abanalo likhetfo lekufanele balincobe, bantfu lekufanele bahlale babajabulisa.

Bangakhuluma nanoma ngubani labafuna kukhuluma naye phindze bavumelekile kulandzela indlela labayibona ilungile, noma ngabe ayihambelani nebantfu labanyenti.

Baholi labatimisele

Wachaza kutsi Richard Branson, umuntfu lowakha sitsabatsaba sase Virgin Atlantic futsi lisuku lakhe lokutalwa lifana nelaMandela, futsi nemhlabeleli waseBritain phindze naPeter Gabriel beta nalelicebo lekutsi kufuneka abe nelitsimba lelitimisele futsi lelisebenta ngekutsembeka lelingafuni kutfola lutfo kulowo msebenti lowentiwako kuze bakhone kubhekana netinkinga talamhlabeni. ‘kusukela lapho ngilibonile lelocebo likhula, litimela futsi liba yintfo leyentekako kwasho Mandela’. Wacubeka watsi ubabonile bawenta kahle umsebenti labanikwe wona: Ngeke batsatse indlela lemfishane futsi lelula, naletosebenta yekucedza timphindze taletinkinga

Bantfu labatimisele kucedza tinkinga

Ngiyati kutsi batimisele kusebenta ngelwati labanalo; kulalela nekuletsa bantfu bemibono lehlukile ndzawonye; kusebenta nanoma ngubani lotimisele kucedza tinkinga. Kucamuka nemibono lemisha yekucedza tinkinga.

Ngebangani babo labanema bhisinisi, bayakhona kutfula tintfo tesimanje, bangagcini ngekuta ngetintfo bantfu bebasakhohliwe ngato, phindze bete netindlela letingasita kucazulula leto tinkinga. Noma ngabe ngutiphi tindlela labeta nato kepha ngithembela ekutseni, kulunga ngiko lokuhamba embili. Ngiyati labangani bami bangakhona kwenta loko.

Kuba nebuntfu

Abhekise kuDesmond Tutu, umuntfu labhale naye lencwadzi, Mandela wacubeka watsi: Futsi ngibheke kutsi, nangabe umngani wami bhishobhi batobuka kuhlalakahle kwebantfu. Sikubita loku ngekuba nebuntfu – umuntfu ngumuntfu ngebantfu.

Ngiyatsemba kutsi bantfu labadzala bangaba sibonelo – bahamba phambili, basita kuko konkhe lokwentiwako, kwabo nekwalabanye. Labaholi bangakhuluma bakhululeke nangesibindzi, basebenta emphakatsini nangemuva, kuko konkhe lokudzingeka kwentiwa.

Umphakatsi udzinga baholi

Kwaba nguPeter Gabriel lowachaza lesihloko: Kadzeni emphakatsini, labadzala bebahlala bakhona kucazulula tinkinga, kucabangela likusasa futsi nekuta nemagama ebuhlakani nakudzingeka. Nyalo kulomphakatsi asisenabo labantfu labadzala. Labantfu labadzala ngibo labatsembiwe emhlabeni, labangakhuluma bakhululeke, baphendvule ngekusheshe.

Mandela kepha naye loyincenye yalabantfu labadzala, watikhipha kulelitsimba. Watsi, ‘njengoba ngasho ngaphambilini, ngizama kutsatsa umhlalaphansi wami, kubuhlungu kutsi ngeke ngikhone kuba yincenye yalelitsimba.

Translated by Thandokuhle Motha