UMandela Ngejima lakhe le-Global Leader Project

Ubuhlakani boyedwa kanye Nebenengi

©Eric Miller

UMandela wathi ngelanga lakhe lokubelethwa lama-89: “Asibabizeni ngabadala bomhlaba, kungasi ngebanga leminyakabo yobudala,. Kodwana ngebanga lobuhlakani boyedwa kanye nebenengi.

Isiqhemesi asithathi amandlaso epolitikini kwaphela, emnothweni nofana ebusotjeni, kodwana ekuzijameleni kanye nekuhloniphekeni kwalabo abakhona la. Abanawo amabizela abawakhako, amakhetho adinga ukuthunjwa, abalandeli abafuna ukwaneliswa.

Bangakhuluma nananyana ngubani abathanda ukukhuluma naye begodu batjhaphulukile ukukhamba iindlela ebazibona zibalungele, nanyana kungasi ngezaziwa khulu.”

Isiqhema SabarholiAbazimiseleko

Waragela phambili wahlathulula bonyana u-Richard Branson, indoda eyakhe i-Virgin Atlantic empire begodu naye ilanga lakhe lokubelethwa lifana nelakaMandela, kanye nomvumi we-Britain u-Peter Gabriel wamupha imbomo wokuhloma isiqhema esincani esizimiseleko sabarholi, sisebenza ngomnqopho munye kanye neangeenkanuko ezibanzi zomunye nomunye ngemiphumela yokurarulula ubudisi kanye nerarano elimbethe umhlaba.

‘Ukusukela lapho ngabukela umbono loyo ukhulela phezulu, uzuza iinjamiso kanye namandla begodu waba liqiniso, kwaba ngilokho okusebenzisekako, begodu kwabaliqiniso nothembekako,’ kutjho uMandela.

Uragele phambili watjho bonyana waba bona njani badlala iindima zabo: Angekhe athathe elula, efitjhani indlela, kodwana basekela amahlelo wesikhathi esisezako, ngokusebenzisa iindlela ezikusiza nangesikhathi esisezako zokurarula abonobangela bemiraro abaqalene nayo.

Bararululi Bemiraro Abakhutheleko

Banjalo, ngiyazi, bazinikela emsebenzini wokusebenzisa ilwazi lendawo kanye nelendabuko, ukulalela begodu bebahlanganise iimbangi; ukusebenza nomunye nomunye osimisele ukurarulula umraro.

Bangasiza ukuphumelelisa kanye nokuthula imibono neensombululo ezingaziwa khulu ukuhlanganisa labo abaneendingo nalabo abanalokho abafisa ukuphisana ngakho.

Ngokubahlanganisa nabakhozi babo ngokwekgwebo, bangahlanganisa i-technology yamalanga la, bangaphakamisi bebayelelise ngalokho abantu abakukhohliweko kwaphela, kodwana basize ukufumana iinsetjenziswa zokurarula imiraro leyo.

Kodwana nanyana ngiliphi iqhinga abalisebenzisako bonyana ekugcineni kukuzithoba kanye nomusa ezidlala indima yokuletha amatjhuguluko wamambala. Ngiyazi bonyana abangani bamaba abazithembako bangakghona ukwenza koke lokho.

Ummoya woBuntu

Aqalise ku-Desmond Tutu, umtlolisanakhe, ngendlela ebegade kuyayo, amarhebo, uMandela waragela phambili wathi: Begodu ngilendela bonyana, nangabe umnganami u-Archbishop Desmond Tutu, kunento angayenza nami, bazokugandelela ekufuniseleni kokuzijamela kokukuba nobuntu.

Lokhu sikubiza ngommoya woBuntu – yi-Profound African ehlathulula bonyana sibabantu kwaphela ngobuntu babanye abantu. Nginesibindi nokuzithemba bonyana abadala bangaba ngilabo esiqalelela kibo – abarholako, ablulekako kanye nabasekela yoke imihlobo yamagadango, wabo kany newabanye abanengi.

Abadala bangakhuluma ngokutjhaphuluka kanye nangesibindi, ngokusebenzisana nomphakathi kanye nalapho bangabonakali khona ngemsithelweni mayela nanyana ngiliphi igadango ekufuze lithathwe.

Iphasi Lidinga Abarholi

Begade kungu-Peter Gabriel owahlathulula lokhu: Emiphakathini yendabuko, abadala bebahlala banendima yokurarulula imiraro, ukuqabangela phambili kanye nokusebenzisa ubuhlakaniphi koke lapho begade budingeka khona. Sitjhinga emhlabeni loyo nje asisenabo abarholi abadala bephasi.

Abadala kungaba siqhema esinethemba lephasi, abangakhuluma ngokutjhaphuluka, babe nokuzijamela okubukhali begodu baphendule msinya ekusombululweni kweenkinga. UMandela, nanyana alilunga labadala, wazikhupha esiqhemeni ebegade simajadu.

Wathi, ‘Njengombana khengatjho ngaphambilini, Ngilinga ukuthatha umhlalaphasami ngokukhulu ukuzimisela begodu ngebhadi angekhe ngisakghona ukuzibandakanya emsebenzina okarisa khulu kwamambala, wokuhlaziya iinkinga, ufunana neensombululo, wokuzumana nabalingani.’

Translated by Johannes Nkosinathi