Luhla Lwemkhicito weMagilebisi

Umkhicito weMhlabawonkhe

©Louise Brodie

Bakhiciti labakhulu beluhla lwemagilebisi usendzaweni ye Northern Hemisphere. Lelive lelikhicita sisindvo lesikhulu seluhla lwemagilebisi kuze kubengunyalo yiChina ilandzelwe yi India, Uzbekistan, Italy ne United States. Ku Southern Hemisphere, bakhiciti labakhulu yi Chile, Brazil, Australoia ne Ningizimu Afrika.

Umkhicito eNingizimu Afrika

©Louise Brodie

iNingizimu Afrika ikhicite yaphindze yahambisa luhla lwemagilebisi ngetulu kweminyaka yandvulo leminingi. Lelitiko likhokha emagilebisi kakhulu kwentela kuhambisa emakethe futsi iyachubeka kukhula njalo njalo kusuka kumnyaka nemnyaka. Emagilebisi akhicitwa eNingizimu Afrika kusuka emkhatsini wenyana yeLweti kuya emkhatsini wenyanga yaMabasa.

Tindzawo Tekukhicita

©Louise Brodie

Kukhona tigodzi letisihlanu tekukhicitela eNingizimu Afrika. Kuvunwa kwemagilebisi kucala ekungeneni kwesigodzi bese kushona ngaseningizimu ngendlela lebehleliwe njengoba inhlanyelo ikhula. Sigodzi semkhicito wekucala kuseSifundzeni se Nyakatfo eMpumalanga nale Limpopo lapho khona kuvuna kucala ngenyanga yeLweti. Loku kulandzelwa ngekuvuna ngase Orange River eNorthern Cape kusuka ekupheleni kwenyanga yeLweti bese kuhambela kuya eOlifants River lapho khona kuvuna kucala emkhatsini wenyanga yeNgongoni. Letigodzi tekugcina letimbili yi Berg River ne Hex River tigodzi tekukhicita lapho khona kuvuna kucala ekupheleni kwenyanga yeNgongoni. Sigodzi samuva semkhicito yi Hex River, lapho kuvuna kuchubekela kufike emkhatsini wenyanga yaMabasa.

Tinhlobo

©Louise Brodie
©Louise Brodie
©Louise Brodie

Luhla lwelitiko lemagilebisi eNingizimu Afrika kungetulu kweminyaka yandvulo kepha kusala kuyinto lekhweshile ngendlela yeliciniso yengucuko. Kungenca yemifutfo yalokukhicitako kanye netinkampani, kanjalo nalabalimako nalabahambisako, labatinikela ngekuniketa tinhlobo kusuka endzaweni kanye bakubakhiciti bangaphandle, kugcina lelitiko ngaphambili ngebungcondvongcondvo kanye nemicudzelwano yangaphandle.

Intsengiso/Kutsengisa

©Louise Brodie

Emagilebisi ase Ningizimu Afrika ahanjiswa eAfrika, South East Asia, China, Middle East, Indian Ocean Islands, iEuropean Union, United Kingdom, Russia Federation, Canada ne USA. Lesicumbi semagilebisi ase Ningizimu Afrika sihamba siye kumakethe lemcoka ngaphesheya eEurope nase UK. Dvute nehhafu yemagilebisi aseNingizimu Afrika lahanjiswa aye eEuropean Union naku 25% ahanjisa amikiswe eUnited Kingdom.

Kusetjentiswa

©Louise Brodie
©Louise Brodie
©Louise Brodie

Emagilebisi eluhla adliwa amasha njengesitselo noma njengesaladi noma adliwe ngekudla lokumelula lokunecheese. Emagilebisi ayindlela lenhle yesosi yaVitamin C na K kanjalo nalamanye emavitamin lamaningi kanye nemanutrients. Emagilebisi avutsiwe ngema antioxidants, kufaka ema resveratrol kanye nemaflavonoids kanjalo ne fibre ledliwako.

Translated by Phindile Malotana