Lokungemanti Lokwengetako Lokutsatfwa Timbuti

© Marinda Louw

Lokumanti Lokudzingekako kwe Timbuti

iCalcium (Ca) kanye ne phosphorus (P) kugcinwe ematsanjeni, timbuti tingengeta tiphindze tikhokhe kulolokubekiwe ngesikhatsi sekudzinga. iCalcium ne phosphorus kumcoka njengentfo yelitsambo kanye nematinyo futsi adzingeka ekwakheni ematsambo nesicumbi setinhlayiya ekukhuliseni emazinyane lasakhula etimbuti. Lubisi lune Ca lesetulu ngako imbuti lensikati nayinika lubisi loluningi, kanjalo ne Ca leningi leyiyidzingako. iLucerne ine calcium lesetulu noma ingangetelelwa ngalokunye kudla. Kungabi nalokwenele ku Ca kungachubela ekulahlekelweni lubisi nakuletinsikati.

iCalcium ne phosphorus kubukeka kuhlobene futsi kumele kubekhona ngekulingana ngesilinganiso lesingaba ngu 2:1. iPhosphorus idzingeka ekukhuliseni sicumbi setinhlayiya kanye nekukhulisa ematsambo futsi imcoka ngalendlela yayo yekubamba emandla ngesikhatsi sekugaya esiswini. Tinhlavu tine P lephakeme. iMagnesium yenta lokusebenta kwendlela yekwetfuka futsi ihambisana netidzingo te Ca ne P.

Letinye tintfo letisamanti, kufana ne selenium ne copper, tidzingeka ngetinombolo letincane kakhulu-njengetintfo letifunako. iCopper (Cu) yekugaya kanye ne selenium kumcoka kungucuko yetinhlayiya. Timphawu talokungeneli tifaka emagciwane emamasela lamhlophe Kanye nalokusetotalwa. iZinc ihambisana nekukhicitwa kwetinhlayiya tebulili kantsi netimphawu talokungeneli tifaka kuncipha kwekukhula kwetinwele, ligciwane leliphakeme emlonyeni nekuhambisana nematse, kucina kwemalunga kanye nekungabi nemdlandla wekuya ngasecansini kulendvuna. Kungabi ne iodine leyenele kungabonwa ngekuvuvuka kwe thyroid kanye netikhumba letihwayako.

Kudla ema Vitamin nema Mineral

Uma kudla kwetilwane kwetimbuti kutsengiswa, lolokwakhako lokudla uvame kufaka luhlelo lwe mavitamin kanye nema mineral. Umangabe kudla kudla kwemafutsa etilwane kungadliwa, ngaleyondlela kungabamcoka kutsi udle lokumunywako kwentela kungetelela emanutrient ladzingekako. Kunetinhlobonhlobo talokumunywako lokwehlukene lokulungele timo letehlukene netikhatsi. Incumbi yalokumunywako kutfwele luswayi kwentela kukala lokutsatsako, kepha lokucabanga kwenteka kutsi letimbuti titsatse lokwenele

Yati kutsi: Lwati lwekufundzisa kanye netidzingeko tekwati kuphela akukameli kutsatfwe njengesecwayisoo semitsi. Lolwati alukentelwa kumelela secwayiso semitsi noma kwelapha lokunikwa ngudokotela wetilwane.

Translated by Phindile Malotana