Iinzaliselelo Zamaminerali Eembuzini

© Marinda Louw

Amaminerali Atlhogeka Eembuzini

I-Calcium (Ca) kanye ne-phosphorus (P) zibekwa emathanjeni weembuzi, lapha iimbuzi zirhona ukudosa nanyana zingezelele ngawo lokha naziwatlhogako. I-Calcium kanye ne-phosphorus ziqakathekileko ekwakheni amathambo, amathitjhu kanye namazinyo emaputwaneni wembuzi.Ibisi lizele nge-calcium njeke lokha umma weputwana lembuzi nakamunyisako kulapha atlhoga khona khulu i-calcium. I-Lucerne izele nge-calcium nanyana ingajanyiselelwa ngokunye ukudla. Ukutlhogeka kwe-Ca kungarholela ekutheni imbuzi ilobe ibisi begodu ibe nobulwelwe be-milk fever.

I-Calcium kanye ne-phosphorus ziyahlobana begodu kufanele zibe khona esilinganisweni zibe silinganiso i-2:1.I-Phosphorus iyatlhogeka ekukhuleni kwamathitjhu namathambo, iqakatheke godu ngombana inerhono lokuqupha umdlandla lokha nakugayeka ukudla. Isiphila sizele i-P. I-Magnesium inomthelela ekusebenzeni kwehlelo lokwenza izinto ezikhambelana nama-nerves begodu lihlobana neetlhogakalo ze-Ca kanye ne-P.

Amanye amaminerali afana ne-selenium kanye ne-copper, akatlhogakali ngobunengi njengama - trace elements. I-Copper (Cu) irhelebha ekugayeni begodu i-selenium iqakatheke emzimbeni wamaseli. Hlangana namatjhwayo atjengisa ukutlhogeka kwayo kubalwa ubulwelwe bemisipha kanye nemiraro yokubeletha amaputwana angaphiliko.

I-Zinc ibandakanyeka ekukhiqizeni imbewu begodu itlhogakalo yayo izibonakalisa ngamatshwayo hlangana nawo ekubalwa ukuncipha kokukhula kweenhluthu, izinga eliphezulu leemilwana ngemlonyeni, ukubasteyifu kwamajoyini kanye nokungathandi kwembuzi eduna ukuya emsemeni.

Ukutlhogeka kwe-iodine kubonakala ngokobana imphimbo wembuzi uvuvuke kanye nokuba oboya obumarhwarhwa.

Ukuzipha Amavitamini Namaminerali

Nange kuthengwe ibisi leembuzi, abakhiqizi balo bavamise ukutlola ilisti yamavithamini namaminerali eliwamumetheke. Nange ungaziphi ibisi kungatlhogakala bona uziphe ukudla okumumethe amaminerali ezokusabalalisa izakhi ezitlhogakalako. Kunemihlobo eminengi eyahlukahlukeneko yama-lick afanele ubujamo kanye neekhathi ezahlukahlukeneko. Ama-lick amumethe itswayi elirhona ukujamelana nobujamo kanye neekhathi ezahlukahlukeneko. Kodwana kuqatjangwa bona imbuzi zidla okudla okwaneleko okumaminerali kanye namavitamin atlhogekako emzimbenazo.

Translated by Lizzy Shongwe