Ditlaleletšo tša Diminerale tša Dipudi

© Marinda Louw

Dimenerale tše Nyakegago tša Dipudi

Kalasiamo (Ca) le fosforo (P) di bolokwa ka sehlohlolong, dipudi ka tlatša le go hwetša go tšwa peeletšong ye ka nako ya hlokego. Khalsiamo le fosforo ke dikarolo tše bohlokwa tša marapo le meno gomme di a nyakega mabapi le kago ya marapo le ditho tša potsane ye e golago. Maswi a godimo ka Kalasiamo ka gona ge pudi ya tshadi e fa maswi a mantšhi, e hloka kalasiamo ye ntšhi. Lesene ke e na le kalasiamo ye ntšhi goba e ka ba tlaleletšwa go tšwa ka dijo tše dingwe. Tlhaelo ya Kalasiamo e go ka lebiša go tahlegelo ya maswi le pišo ya maswi ka ditshading.

E ka ba khalsiamo le fosforas na go le swanetše go ba gona ge e ka ba ka tekanyo ya 2: 1. Fosforo e ya nyakega ka sethong ka lebaka la kgolo le tlhabollo ya marapo e bile e bohlokwa ka bokgoni bja yona bja go swara naatla ka nakong ya tšhilego ya dijo. Mabele a na le Fosforo ye ntšhi.

Maknisiamo e huetša tšhomo ka botlalo ya tšhepidišo ya dihlale gomme e amana le dinyakwa tša bobedi Ca le P.

Diminerale tše dingwe, tša go swana le seleniamo le koporo, di nyakega fela ka dipalo tše nnyane kudu – bjalo ka dilo tša go nyaka. Koporo (Cu) e thuša ka tšhilego ya dijo gomme seleniamo e bohlokwa ka go tšweletša maatla go tšwa djong bja disele. Dibontšhi tša tlhaelelo di akaretša bolwetši bja digoba tše di tšhweu le go tswalwa ga ngwana a hwile.

Zinki e amega ka tšweletšong ya peu ya bonna gomme dibontšhi tša tlhaelelo di akaretša go fokotšego ga kgolo ya moriri, twatši ye ntšhi ka molomong le mare a mantšhi, go tia ga ditho tša diikopanyo le go ya fase ga mamemo a go geola ga banna.

Tlhaelelo ya ka ayotine go ka bonwago ka go kokomoša dithorwana tša thyroid le makgwakgwa coats.

Phepo ya Dibhithamine le Diminerale

Ge dijo tša tšweletšwo ya maswi ya dipudi tša maswi di rekwa, motšweletši wa furu ka tlwaelo a ka akaretša lenaneo la dibithamini le diminerale. Ge e le gore dijo tša maswi ga di a fepša, gona go ka ba bohlokwa go fepa selatswa sa minerale go aba diphepo tše nnyane tše di nyakegago. Go na le mehuta ye e fapanego ya dilatswa ya maleba maemo le dihla tše di fapanego. Bontšhi bja dilatswa di akaretša ltswai go fokotša go ja, eupša kakanyo ke ya gore dipudi di tla ja go lekanego go fihlelela dinyakwa tša tšona tša dibithamine le diminerale.

Molaetša wa Temoša Kalafong: Tshedimošo ke ya mabaka a tša thuto le tša tshedimošo fela gomme e ka se hlathollwe bjalo ka keletšo ya kalafo. Tshedimošo ga se ya go ikemišetša go tloša keletšo ya kalafo ye e abiwago ke bašomi ba tlhokomelo ya maphelo.

Translated by Lawrence Ndou